REGULAMIN USŁUGI KONTA FIRMOWEGO W SERWISIE BINARJOBS

 1. Definicje

   1.1
  • Terminy pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:
   • Administrator - Binarjobs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 831400;
   • Aplikacja - oświadczenie woli Kandydata stanowiące zgłoszenie swojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym Klienta, składane elektronicznie za pośrednictwem Portalu w odpowiedzi na Ofertę;
   • Dni Robocze - dni pracy Administratora, tj. dni przypadające od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 („Godziny Robocze”), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   • Formularz Firmowy - formularz rejestracyjny dla Użytkowników Firmowych (Klientów) udostępniany przez Administratora w Portalu, wypełniany przez Użytkownika Firmowego służący do dokonania Rejestracji Firmowej i stworzenia Profilu Firmowego oraz Konta Firmowego, dostępny pod adresem: https://binarjobs.com/pracodawca/rejestracja;
   • Kandydaci - Użytkownicy, który złożyli Aplikację na Ofertę Klienta;
   • Konto Firmowe - usługa elektroniczna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika Firmowego, dostępna w Portalu i stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika Firmowego, który dokonał Rejestracji Firmowej i stworzył Profil Firmowy, pozwalająca na przeglądanie złożonych Aplikacji, opublikowanych Ofert, zarządzanie parametrami Umowy Firmowej (w szczególności poprzez panel ustawień Konta Firmowego), w tym wprowadzenie i zmianę danych, usunięcie Konta Firmowego (wypowiedzenie Umowy Firmowej), przeglądanie określanie zakresu powiadomień oraz wybranych Usług;
   • Oferta - ogłoszenie rekrutacyjne zawierające ofertę zatrudnienia, zawierające podstawowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia, w tym wynagrodzenie i korzyści pozapłacowe, stanowisko i wymiar czasowy, wymagania dotyczące Kandydatów, zakres obowiązków i miejsce ich wykonywania, a także dane identyfikujące Klienta;
   • Okres Testowy - okres promocyjny oznaczany przez Administratora i widoczny w Koncie Klienta, w trakcie którego Klienci przysługuje możliwość nieodpłatnej publikacji Ofert (składania nieodpłatnych Zamówień);
   • Klienci - podmioty, które opublikowały Oferty poprzez Użytkowników Firmowych lub które posiadając Profil Firmowy, w tym także agencje zatrudnienia, agencje pracy tymczasowej lub agencje doradztwa personalnego w rozumieniu właściwych przepisów;
   • Portal - portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://binarjobs.com wraz ze wszystkimi podstronami i serwisami działającymi w subdomenach *.binarjobs.com;
   • Portale Afiliacyjne - serwisy internetowe publikujące ogłoszenia rekrutacyjne, współpracujące z Administratorem.
   • Profil Firmowy - wizytówka Klienta w Portalu zawierająca podstawowe informacje o Kliencie w tym informacje o wielkości przedsiębiorstwa, branży, stosowanych technologiach, miejscach zatrudnienia, prowadzonych rekrutacjach i opublikowanych Ofertach, a także informację o przystąpieniu do Rankingu Odpowiedzialnych Firm;
   • Regulamin - niniejszy regulamin usługi Konta Firmowego w serwisie Binarjobs;
   • Regulamin Serwisu - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu, dostępny pod adresem: https://binarjobs.com/polityka-prywatnosci;
   • Rejestracja Firmowa - zespół czynności dokonywanych przez Użytkownika w celu utworzenia Konta Firmowego i uzyskania statusu Użytkownika Firmowego, w szczególności podanie danych Użytkownika Firmowego za pośrednictwem Formularza Firmowego lub Uwierzytelnienia; Rejestracja Firmowa może zostać dokonana także przez Użytkownika Zarejestrowanego;
   • Rekrutacja - proces rekrutacyjny prowadzony przez Klienta w zakresie opisanym w Ofercie, którego celem jest dążenie do zatrudnienia jednego lub większej liczby Kandydatów na warunkach opisanych w Ofercie;
   • Republikacja - usługa świadczone przez Administratora we współpracy z Grupa Pracuj sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 584545) („GP”) polegająca na dokonaniu migracji treści ogłoszenia rekrutacyjnego publikowanej przez Klienta w ramach serwisów zarządzanych przez GP i opublikowaniu jej jako osobnej Oferty w Portalu;
   • Treści - wszystkie treści, w tym informacje, opinie, obrazy lub odnośniki do stron internetowych zamieszczone w Portalu przez Użytkownika Firmowego lub Administratora;
   • Umowa Firmowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Administratorem a Klientem z chwilą dokonania Rejestracji Firmowej; Regulamin stanowi integralną część Umowy Firmowej;
   • Usługi - zespół usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klienta lub Użytkownika Firmowego za pośrednictwem Portalu, w szczególności usługa Konta Firmowego, składania Zamówień, usługi publikacji Ofert, zawierania UŚU, a także usługi marketingu bezpośredniego;
   • UŚU - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi publikacji Oferty, zawarta między Administratorem a Klientem na odległość z chwilą złożenia Zamówienia; Regulamin stanowi integralną część UŚU;
   • Uwierzytelnienie - przekazanie danych Użytkownika Firmowego Administratorowi za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect);
   • Użytkownik - każda osoba korzystająca z Portalu, w tym także osoba chcąca założyć Konto Firmowe lub Użytkownik Zarejestrowany;
   • Użytkownik Firmowy - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu i dokonała Rejestracji Firmowej tworząc Profil Firmowy, zarządzająca lub posiadająca dostęp do Konta Firmowego; Użytkownik Firmowy winien być należycie umocowanym przedstawicielem lub reprezentantem Klienta;
   • Użytkownik Zarejestrowany - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu i dokonała rejestracji na warunkach i w trybie Regulaminu Serwisu;
   • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta lub Użytkownika Firmowego działającego w imieniu Klienta, obejmujące wolę zamówienia od Administratora usługi publikacji ogłoszenia rekrutacyjnego w postaci Oferty w Portalu przez określony czas za określoną cenę, składane za pośrednictwem Portalu.
   1.2
  • Terminy pisane w niniejszym regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane powyżej lub w jego treści, należy rozumieć w brzmieniu nadanym im w Regulaminie Serwisu.
 2. Postanowienia ogólne

   2.1
  • Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu „Binarjobs” umożliwiającego publikowanie oraz aplikowanie na oferty pracy z branży IT, w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania UŚU, Umów Firmowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  • 2.2
  • Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Klientów nieodpłatnej Usługi Konta Firmowego, składania odpłatnych Zamówień, publikowania Ofert i sposobu realizacji UŚU.
  • 2.3
  • Regulamin stanowi kompletną regulację kwestii w nich ujętym, w szczególności odnoszących się do korzystania z Portalu przez Użytkowników Firmowych i jest całkowicie odrębny od Regulaminu Serwisu. Jednakże, w jakimkolwiek nieuregulowanym zakresie stosuje się Regulamin Serwisu. Gdyby na skutek zastosowania Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu powstały kwestie sporne, będą rozstrzygane zgodnie z zasadą wykładni umów określoną w art. 65 KC. Decyzja rozstrzygająca w powyższym zakresie stanowi kompetencję Administratora.
  • 2.4
  • Właścicielem i administratorem Portalu oraz marki Binarjobs jest Administrator. Autorskie prawa majątkowe do Portalu, w zakresie, w jakim nie obejmują przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, w szczególności Klientów, a także prawa do baz danych, należą w całości do Administratora i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  • 2.5
  • Z uwagi na stały rozwój Usług, Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Portalu poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, Usług, podstron, subdomen lub usunięcie istniejących, a także zmianę technicznego sposobu realizacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji Regulaminu.
  • 2.6
  • Portal jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej: https://binarjobs.com, wszystkich jej podstron i subdomen. Administrator jest zobowiązany do obsługi technicznej Portalu oraz do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności. Administrator podejmuje starania w celu zapewnienia dostępności Portalu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, zastrzega sobie jednakże możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Portalu.
  • 2.7
  • Korzystanie z Usług i Portalu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika Firmowego, a zawarcie Umowy Firmowej poprzez Rejestrację Firmową nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika Firmowego. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do Zamówień składanych przez Użytkowników Firmowych lub Klientów w celu publikowania Ofert, w następstwie których zawierana jest UŚU.
  • 2.8
  • Z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku, gdy Administrator udostępni w ramach Usług Okres Testowy, Zamówienia złożone w czasie trwania tego okresu będą nieodpłatne. Informacja o fakcie przyznania Użytkownikowi Firmowemu Okresu Testowego oraz czasie jego trwania jest widoczna w Koncie Klienta.
  • 2.9
  • Użytkownik Firmowy zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie z Portalu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik Firmowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych poprzez Portal ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
  • 2.10
  • Warunkiem korzystania z Usług w pełni jest dokonanie Rejestracji Firmowej. Przeglądanie Treści Portalu nie wymaga Rejestracji Firmowej. Z chwilą Rejestracji Firmowej dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem Firmowym a Administratorem Umowy Firmowej, której przedmiotem jest świadczenie Usług na żądanie Użytkownika Firmowego, w szczególności Konta Firmowego, składania Zamówień, zawierania UŚU oraz publikacji Ofert.
  • 2.11
  • Z chwilą Rejestracji Użytkownik Firmowy przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi w celu ich przetwarzania i ewentualnego dalszego udostępnienia. Z chwilą uzupełnienia Profilu Firmowego Użytkownik Firmowy przekazuje Administratorowi dane dotyczące Klienta wskazane w tym Profilu Firmowym.
  • 2.12
  • Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Portalu lub Usług świadczonych przez Administratora, to:
  • 2.12.1
  • urządzenie podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
  • 2.12.1.1
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca odczyt stron internetowych napisanych w języku HTML;
  • 2.12.1.2
  • minimalna rozdzielczość ekranu 640x480 pikseli;
  • 2.12.1.3
  • w zakresie w jakim zawierana jest Umowa – także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  • 2.13
  • W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych (pod warunkiem ich udostępnienia przez Administratora), warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej i spełnienie wymagań określonych w punkcie 2.13.
  • 2.14
  • Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników Firmowych, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy Firmowej lub UŚU oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu jak również za pozbawienie Użytkowników Firmowych jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, w szczególności w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika Firmowego.
  • 2.15
  • Jeden Klient winien posiadać wyłącznie jeden Profil Firmowy, z wyłączeniem sytuacji, w której Klient otwiera Profile Firmowe osobno dla każdej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Jeden Użytkownik Firmowy może posiadać wyłącznie jedno Konto Firmowe, przy czym w ramach każdego może tworzyć i zarządzać większą liczbą Profili Firmowych.
  • 2.16
  • Użytkownik Firmowy oraz Klient zobowiązani są do:
  • 2.16.1
  • niedostarczania i nieprzekazywania Treści zabronionych przez przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. Treści propagujących przemoc, zniesławiających, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • 2.16.2
  • podawania danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym, kompletnych, aktualnych, rzetelnych oraz niewprowadzających w błąd;
  • 2.16.3
  • korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • 2.16.4
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • 2.16.5
  • korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora,
  • 2.16.6
  • korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.
  • 2.17
  • Pobieranie, kopiowanie, transmitowanie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu Treści wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie Treści w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu oraz oznaczeń podmiotów trzecich, w szczególności innych Klientów, w tym charakterystycznych elementów graficznych, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
  • 2.18
  • W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Firmowego, Administrator podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez czasowe ograniczenie mu dostępu do Konta Firmowego (ban), usunięcie Ofert Klienta lub Użytkownika Firmowego, uniemożliwienie mu dostępu do Portalu lub uniemożliwienie mu ponownej Rejestracji Firmowej. W powyższym zakresie, w uzasadnionym przypadku, Administrator może zastosować powyższe środki także w odniesieniu do Profilu Firmowego skojarzonego z danym Użytkownikiem Firmowym lub wszystkich Profili Firmowych danego Klienta.
  • 2.19
  • W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, Administrator uprawniony jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych Treści. W takiej sytuacji Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Treści, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zastosowaniu procedury uniemożliwienia dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których Administrator powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia.
  • 2.20
  • Usunięcie Konta Użytkownika Firmowego z Portalu z inicjatywy Użytkownika, jest możliwe poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora na adres e-mail: iod@binarjobs.com lub złożenie stosownej dyspozycji z poziomu ustawień Konta. Usunięcie Konta Użytkownika poczytuje się za rozwiązanie Umowy.
  • 2.21
  • Zabrania się Użytkownikom Firmowym korzystać z Portalu w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Administratora, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować Administratora lub Usługi.
  • 2.22
  • Użytkownicy Firmowi obowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Administratora o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Portalu. Administrator po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań
  • 2.23
  • Użytkownik Firmowy, dokonując Rejestracji lub składając Zamówienie, oświadcza, iż posiada należyte umocowanie faktyczne lub prawne do reprezentowania Klienta lub do występowania w imieniu Klienta i składania w jego imieniu oświadczeń woli w zakresie odpowiadającym dokonywanej czynności.
 3. Rejestracja Firmowa, Umowa Firmowa oraz Profil Firmowy

   3.1
  • W celu założenia Konta Firmowego niezbędne jest dokonanie Rejestracji Firmowej polegającej na uzupełnieniu Formularza Firmowego. Po utworzeniu Konta Firmowego Użytkownik Firmowy ma możliwość utworzenia Profilu Firmowego.
  • 3.2
  • W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej utworzenie Konta Firmowego oraz Profilu Firmowego w ich imieniu oraz dokonywanie wszelkich dalszych czynności w ramach tego Profilu Firmowego oraz Konta Firmowego może jedynie należycie umocowany Użytkownik Firmowy.
  • 3.3
  • W przypadku powzięcia przez Administratora informacji, że złożone przez Użytkownika Firmowego oświadczenie, o którym mowa w punkcie 2.23 jest niezgodne ze stanem faktycznym, Administrator może podjąć wszelkie przewidziane prawem lub Regulaminem kroki w stosunku do tej osoby oraz odmówić świadczenia Usługi Konta Firmowego.
  • 3.4
  • Po wysłaniu Formularza Firmowego do Administratora Użytkownik Firmowy otrzymuje od niego na podany w Formularzu Firmowym adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie Rejestracji Firmowej i zawarcie Umowy Firmowej. Konto Firmowe pozostaje ważne do momentu jego usunięcia (rozwiązania Umowy).
  • 3.5
  • Warunkiem dokonania Rejestracji Firmowej jest wyrażenie obligatoryjnej zgody na postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik Firmowy może także wyrazić fakultatywną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w zakresie przekraczającym niezbędny do prawidłowego wykonania Umowy, w tym na przesyłanie informacji handlowych. Rejestracja Firmowe w Portalu jest dobrowolna, a brak obligatoryjnej zgody uniemożliwia Rejestrację Firmową, gdyż uniemożliwia korzystanie z Usług.
  • 3.6
  • Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika Firmowego oraz Klienta podanych podczas Rejestracji Firmowej lub tworzenia Profilu Firmowego, np. poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
  • 3.7
  • Z chwilą Rejestracji Firmowej dochodzi do zawarcia Umowy Firmowej między Klientem (reprezentowanym przez należycie umocowanego Użytkownika Firmowego) a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie Usług, w tym Konta Firmowego, na warunkach określonych w Regulaminie.
  • 3.8
  • Administrator może odmówić utworzenia Konta Firmowego, jeżeli jego nazwa (login) lub firma Klienta jest już używana w ramach Portalu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora, a także gdy podany NIP jest nieprawidłowy lub jest przypisany do innego podmiotu.
  • 3.9
  • W ramach świadczonej Usługi Konta Firmowego, Klient lub Użytkownik Firmowy może otrzymać nieodpłatne wsparcie Administratora w zakresie korzystania z Portalu, Konta Firmowego lub Usług dostępnych w Portalu dla Klientów i Użytkowników Firmowych, w ramach którego Administrator uprawniony jest m.in. do zbadania potrzeb rekrutacyjnych Klienta oraz udzielenia wsparcia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Portalu.
  • 3.10
  • Administrator jest uprawniony do kierowania do Użytkownika Firmowego komunikatów o charakterze technicznym, organizacyjnym, transakcyjnym i prawnym, w szczególności związanych z Usługami oraz podjętymi przez Użytkownika Firmowego działaniami w Portalu.
  • 3.11
  • W celach wskazanych powyżej, Administrator jest uprawniony do kontaktu z Użytkownikiem Firmowym lub Klientem drogą telefoniczną, e-mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS korzystając z danych podanych w Formularzu Firmowym lub w Koncie Firmowym.
  • 3.12
  • Wiadomości e-mail doręczone na adres poczty elektronicznej Użytkownika Firmowego uważa się za doręczone Klientowi. Korespondencję i zawiadomienia (w tym faktury za Zamówienia lub Usługi) wysłane na adresy poczty elektronicznej wskazane w Formularzu Firmowym lub w Koncie Firmowym, uznaje się za doręczone najpóźniej z chwilą przyjęcia takiej wiadomości przez system pocztowy Użytkownika Firmowego lub Klienta.
  • 3.13
  • Umowa Firmowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Umowa Firmowa może być rozwiązana w każdym czasie i bez podania przyczyny przez Użytkownika Firmowego lub inną należycie umocowaną osobę reprezentująca lub działającą w imieniu Klienta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia (wraz z potwierdzeniem należytego umocowania) na adres: help@binarjobs.com lub usunięcie Konta Firmowego z poziomu jego ustawień.
  • 3.14
  • Administrator może rozwiązać Umowę Firmową w każdym czasie w sytuacjach wskazanych w Regulaminie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie Firmowym lub poprzez przesłania wiadomości w formie pisemnej na adres Klienta ujawniony we właściwym rejestrze.
  • 3.15
  • W przypadku rozwiązania Umowy Firmowej zgodnie z powyższym, Umowa Firmowa rozwiązuje się z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o jej rozwiązaniu. Skutkiem rozwiązania Umowy Firmowej jest usunięcie Konta Firmowego. Wraz z usunięciem Konta Firmowego przez Klienta (Użytkownika Firmowego), Klient (Użytkownik Firmowy), zrzeka się wszelkich roszczeń od Administratora w związku ze świadczeniem Usługi Konta Firmowego. Rozwiązanie Umowy Firmowej pozostaje bez wpływu na wymagalne zobowiązania Klienta względem Administratora z tytułu Zamówień i opublikowanych Ofert.
  • 3.16
  • Dostęp do Konta Firmowego następuje poprzez logowanie w Portalu, po wybraniu opcji „Rekruter” i jest dokonywane poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła zdefiniowanego przez Użytkownika Firmowego w procesie Rejestracji Firmowej. Alternatywnie Użytkownik Firmowy może uzyskać dostęp do Konta Firmowego za pomocą Uwierzytelnienia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia osobom trzecim przez Klienta lub Użytkownika Firmowego loginu i hasła dostępu do Konta Firmowego.
  • 3.17
  • W ramach Profilu Firmowego Użytkownik Firmowy, poza podaniem podstawowych danych dotyczących Klienta, może także wgrać zdjęcia, logo, utwory graficzne i inne Treści, które stanowią własność podmiotów trzecich lub też możliwość ich publikacji zależy od uzyskania zgody odpowiednich osób (np. w zakresie wizerunków uwiecznionych na fotografiach). W przypadku skorzystania z powyższej opcji Użytkownik Firmowy oświadcza w imieniu własnym oraz reprezentowanego Klienta, że:
  • 3.17.1
  • posiada wszystkie niezbędne zgody i zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie utworów przesyłanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności posiada zgody na opublikowanie w Portalu zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich;
  • 3.17.2
  • autorskie prawa majątkowe do przekazywanych Treści stanowiących utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim przysługują jemu lub reprezentowanemu Klientowi, a korzystanie z nich i rozpowszechnianie w powyższym zakresie nie narusza praw osobistych twórców.
  • 3.18
  • W powyższym zakresie Użytkownik Firmowy, działając w imieniu własnym lub reprezentowanego Klienta, udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z tych Treści na polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
  • 3.19
  • Użytkownik Firmowy, dokonując Rejestracji Firmowej, oświadcza w imieniu własnym oraz reprezentowanego Klienta, iż podane przez niego podczas Rejestracji Firmowej oraz w Profilu Firmowym dane są prawdziwe, rzetelne, kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, niewprowadzające w błąd i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Zamówienia i publikacja Ofert

   4.1
  • Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników Firmowych. Oferta może być opublikowana wyłącznie w imieniu Klientów, którzy posiadają uzupełniony Profil Firmowy.
  • 4.2
  • Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybranie odpowiedniego wariantu Oferty z udostępnionych przez Administratora, a następnie wprowadzenie obligatoryjnych danych dot. Rekrutacji i Oferty, a także jej kategorii oraz treści za pomocą kreatora Oferty udostępnianego przez Administratora oraz uiszczenie płatności za Ofertę na rzecz Administratora (z zastrzeżeniem Okresów Testowych). Treść Oferty dostarczana jest przez Klienta lub działającego w jego imieniu Użytkownika Firmowego. Administrator dostarcza jednakże predefiniowane pola oraz opcje wyboru w kreatorze Ofert w celu ułatwienia sporządzenia treści Oferty.
  • 4.3
  • Poszczególne warianty Oferty mogą różnić się między sobą następującymi parametrami: liczbą lokalizacji Klienta, w których prowadzona jest Rekrutacja, liczbami podbić Oferty (polegających na uaktualnieniu daty publikacji Oferty opublikowanej wcześniej w Portalu, skutkującym podwyższeniem pozycji danej Oferty na liście Ofert wyszukanych przez Użytkownika), faktem oddelegowania współpracownika Administratora jako dedykowanego opiekuna Klienta, występowaniem możliwości graficznego dostosowania wyglądu Oferty wedle upodobań Klienta (bez ingerowania w strukturę Portalu) oraz stosowaniem przez Administratora działań promocyjnych w stosunku do Oferty w różnych kanałach, zwiększających jej zasięg. Szczegółowy zakres poszczególnych wariantów Ofert jest określony w Portalu, w sekcji porównania dostępnych wariantów oraz w ramach szczegółowych opisów poszczególnych wariantów. Administrator może także uzupełnić niniejszy Regulamin o powyższy opis w postaci załącznika do Regulaminu.
  • 4.4
  • W zakresie, w jakim dokonywana jest Republikacja, treść Oferty jest generowana automatycznie na bazie treści Oferty z portalu Pracuj.pl lub innego portalu zarządzanego przez GP, a złożenie Zamówienia następuje poprzez akceptację treści zaimportowanej Oferty, wyrażenie niezbędnych zgód na związanie się Regulaminem i dokonanie Republikacji oraz uiszczenie płatności za Ofertę na rzecz Administratora (z zastrzeżeniem Okresów Testowych).
  • 4.5
  • W momencie złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia między Klientem (reprezentowanym przez należycie umocowanego Użytkownika Firmowego) a Administratorem UŚU, co zostaje potwierdzone wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany w Koncie Firmowym, zawierającą podsumowanie Zamówienia wraz z Regulaminem.
  • 4.6
  • O ile w ramach wybranego wariantu Oferty nie została udostępniona możliwość personalizacji jej wyglądu, Oferta jest przygotowywana w szacie graficznej zgodnej z kluczem wizualnym i szatą graficzną Portalu, przy wykorzystaniu wystandaryzowanego wzoru, w sposób jednolity i uniwersalny dla każdej Oferty, m.in. przy zastosowaniu tego samego kroju pisma i wyróżników graficznych.
  • 4.7
  • Po złożeniu Zamówienia treść Oferty zostaje skierowana do weryfikacji przez Administratora.
  • 4.8
  • Administrator weryfikuje treść Oferty pod kątem jej zgodności z Regulaminem. W przypadku stwierdzenia niezgodności treści Oferty z Regulaminem pracownik Administratora skontaktuje się z Klientem lub Użytkownikiem Firmowym w celu uzgodnienia ostatecznej treści Oferty.
  • 4.9
  • Treść Oferty nie może być modyfikowana przez Klienta lub Użytkownika Firmowego po jej opublikowaniu, a wszelkie polecenia modyfikacji winny być kierowane do Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do nieuwzględnienia wniosku o modyfikację w przypadku, gdyby prowadził on do obejścia postanowień Regulaminu, w szczególności zasad publikacji Oferty w ramach wybranego wariantu.
  • 4.10
  • Administrator jest uprawniony do ingerowania w treść dostarczanych Ofert w zakresie obejmującym: oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, błędy ortograficzne (w tym tzw. „literówki”), błędy stylistyczne, składniowe, fleksyjne lub gramatyczne oraz inne oczywiste błędy, nieścisłości lub niejasne sformułowania, a także wykroczenie poza dozwoloną dla danego wariantu Oferty treść lub zakres i ich edycji w celu usunięcia powyższych oraz ujednolicania jakości Ofert publikowanych w Portalu.
  • 4.11
  • W powyższym zakresie Użytkownik Firmowy, działając w imieniu własnym lub reprezentowanego Klienta, udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na ingerowanie w treść Oferty oraz korzystanie z niej na polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: prawo do wprowadzania zmian i ich jednostronną akceptację, wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
  • 4.12
  • W ramach UŚU Klient otrzymuje możliwość skorzystania z Usługi objętej Zamówieniem w postaci publikacji Oferty przez okres wskazany w UŚU, który jest jednocześnie okresem na jaki została zawarta UŚU. Usługi nabyte w drodze Zamówienia złożonego przez Klienta lub Użytkownika Firmowego, winny być wykorzystane w terminie wskazanym w UŚU. Przez wykonanie Usług przez Administratora rozumie się możliwość wykorzystania Usług objętych Zamówieniem zgodnie z warunkami określonymi w Umowie i Regulaminie. Brak skorzystania z Usługi objętej Zamówieniem we wskazanym okresie nie wyłącza obowiązku uiszczenia płatności na rzecz Administratora, z tytułu podjętych przez niego działań umożliwiających opublikowanie Oferty. W przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Oferty, Klient nie jest uprawniony do ponownej publikacji tej samej Oferty w ramach niewykorzystanego okresu publikacji, o którym mowa powyżej.
  • 4.13
  • Użytkownik Firmowy w imieniu własnym oraz reprezentowanego Klienta zobowiązuje się do niezamieszczania w Ofercie jakichkolwiek informacji nieprawdziwych lub nierzetelnych, mających na celu wprowadzenie Kandydatów w błąd, a także jakichkolwiek informacji niezwiązanych bezpośrednio z Rekrutacją, w szczególności informacji o charakterze reklamowym i promocyjnym, z wyłączeniem informacji koniecznych do określenia prowadzonej działalności i charakteru przedsiębiorstwa.
  • 4.14
  • W ramach tworzenia Oferty, Użytkownik Firmowy może także wgrać zdjęcia, logo, utwory graficzne i inne Treści, które stanowią własność podmiotów trzecich lub też możliwość ich publikacji zależy od uzyskania zgody odpowiednich osób (np. w zakresie wizerunków uwiecznionych na fotografiach). W przypadku skorzystania z powyższej opcji Użytkownik Firmowy oświadcza w imieniu własnym oraz reprezentowanego Klienta, że:
  • 4.14.1
  • posiada wszystkie niezbędne zgody i zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie utworów przesyłanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności posiada zgody na opublikowanie w Portalu zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich;
  • 4.14.2
  • autorskie prawa majątkowe do przekazywanych Treści stanowiących utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim przysługują jemu lub reprezentowanemu Klientowi, a korzystanie z nich i rozpowszechnianie w powyższym zakresie nie narusza praw osobistych twórców.
  • 4.15
  • W powyższym zakresie Użytkownik Firmowy, działając w imieniu własnym lub reprezentowanego Klienta, udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z tych Treści na polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
  • 4.16
  • Użytkownik Firmowy, składając Zamówienie oraz publikując Ofertę, oświadcza w imieniu własnym oraz reprezentowanego Klienta, iż podane przez niego podczas tworzenia Oferty dane są prawdziwe, rzetelne, kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, niewprowadzające w błąd i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności, iż Rekrutacja na stanowisko określone w Ofercie jest przez Klienta rzeczywiście prowadzona, a parametry Rekrutacji określone w Ofercie, w szczególności dotyczące warunków oferowanej współpracy, są zbieżne z warunkami określonymi dla Rekrutacji u Klienta.
  • 4.17
  • Administrator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania UŚU w razie powzięcia informacji o jej zawarciu przez Użytkownika Firmowego nieposiadającego odpowiedniego umocowania do występowania w imieniu Klienta.
  • 4.18
  • Z zastrzeżeniem przeciwnych postanowień Regulaminu, Administrator w zależności od procedury zamawianej Usługi zobowiązany jest do publikacji Ofert w Portalu w Dni Robocze, w ciągu:
  • 4.18.1
  • 24 (słownie: dwudziestu czterech) Godzin Roboczych od momentu odbioru płatności przez partnera przyjmującego płatności w imieniu Binarjobs, dokonanej w dowolnej formie; albo
  • 4.18.2
  • 6 (słownie: sześciu) Godzin Roboczych od momentu dokonania Rejestracji Firmowej w ramach usługi Republikacji;
  • 4.18.3
  • 6 (słownie: sześciu) Godzin Roboczych od momentu zatwierdzenia przez Klienta treści uprzednio opłaconej Oferty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • 4.19
  • Administrator uprawniony jest ponadto do prowadzenia działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby Aplikacji składanych w odpowiedzi na konkretne Oferty, w szczególności za pomocą platform reklamowych, w tym m.in. Google Ads oraz platform retargetingowych (systemy RTB), a także poprzez zamieszczanie hiperłącza do Oferty w Portalach Afiliacyjnych. Użytkownik Firmowy w imieniu własnym oraz reprezentowanego Klienta oświadcza, że wyraża jednocześnie zgodę na prowadzenie ww. działań promocyjnych, z zastrzeżeniem, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za publikacje i formę Ofert publikowanych przez Portale Afiliacyjne.
  • 4.20
  • Klient lub Użytkownik Firmowy, w ramach prowadzonej Rekrutacji, zobowiązani są do niezwłocznego aktualizowania statusów złożonych Aplikacji po zapoznaniu się z nimi, poprzez wybranie jednej z predefiniowanych opcji, zależnych od faktycznej decyzji podjętej przez Klienta w odniesieniu do danego Kandydata w ramach Rekrutacji. Administrator uprawniony jest do informowania drogą elektroniczną Kandydatów, którzy złożyli Aplikację w odpowiedzi na Ofertę danego Klienta, o statusie złożonej przez nich Aplikacji na podstawie aktywności Klienta lub Użytkownika Firmowego. Informacje o statusie Aplikacji Kandydata mogą obejmować m.in. potwierdzenie dostarczenia Aplikacji Klienta, potwierdzenie jej otwarcia przez Klienta lub Użytkownika Firmowego, odrzucenie Aplikacji, zakwalifikowanie Kandydata do dalszych etapów Rekrutacji.
  • 4.21
  • O ile Administrator udostępni taką Usługę, kolejne etapy Rekrutacji mogą odbywać się także za pośrednictwem Portalu, m.in. poprzez udostępnienie Klientowi i Kandydatowi platformy umożliwiającej nawiązywanie rozmów wideo w czasie rzeczywistym. Alternatywnie w Portalu udostępniane będą informacje o sposobie przeprowadzenia kolejnych etapów Rekrutacji wraz z podaniem linków do odpowiednich narzędzi, o ile będą miały zastosowanie.
  • 4.22
  • Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • 4.22.1
  • przejściowego zaprzestania realizacji Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu;
  • 4.22.2
  • zmiany wynagrodzenia za Usługi, z których Klient jeszcze nie skorzystał, w każdym czasie;
  • 4.22.3
  • zablokowania dostępu do Treści zawierających treści erotyczne, pornograficzne, rasistowskie, wulgarne, zniesławiające lub obraźliwe, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora lub naruszające chronione prawem dobra osób trzecich.
  • 4.23
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Oferty wprowadzonej za pośrednictwem Portalu i w nim opublikowanej.
  • 4.24
  • Administrator, zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, do nieopublikowania lub usunięcia z Portalu Ofert:
  • 4.24.1
  • naruszających prawo, dobre obyczaje, dobre imię lub interesy Administratora lub chronione prawem dobra osób trzecich
  • 4.24.2
  • naruszających zakaz dyskryminacji,
  • 4.24.3
  • zawierających zakazane reklamy (dotyczące np. gier hazardowych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych),
  • 4.24.4
  • zawierających Treści erotyczne, pornograficzne, zniesławiające lub obraźliwe,
  • 4.24.5
  • zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania,
  • 4.24.6
  • zawierających hiperłącza (odwołania, linki) do stron internetowych zawierających ww. niedozwolone Treści, do Oferty lub Rekrutacji niepublikowanych w Portalu, stron karier lub stron docelowych (tzw. landing page) o charakterze wizerunkowym lub reklamowym, a także do stron serwisów społecznościowych o charakterze wizerunkowym lub reklamowym
  • 4.24.7
  • zawierających Treści mogące wpłynąć na działanie Portalu, w tym zakłócić, utrudnić, bądź uniemożliwić korzystanie z Portalu lub modyfikować jego zawartość w sposób wykraczający poza wykonanie Usług lub stanowić zagrożenie dla interesów Administratora (w tym np. zawierających dodatkowe kody Javascript, oprogramowania śledzące lub złośliwe),
  • 4.24.8
  • wymagających od Kandydatów wniesienia jakichkolwiek opłat lub skontaktowania się z potencjalnym Klientem w celu poznania szczegółów dotyczących Klienta lub złożonej oferty,
  • 4.24.9
  • wymagających od Kandydatów do pracy podania informacji i danych niewymaganych przez prawo lub wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach innych niż Rekrutacja,
  • 4.24.10
  • stanowiących ofertę handlową, dotyczących nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych form działalności niezwiązanych z zatrudnieniem,
  • 4.24.11
  • pochodzących od Klienta innego, niż ten, którego dane zostały podane w Profilu Firmowym lub Ofercie,
  • 4.24.12
  • pochodzących od podmiotów stosujących tzw. marketing wielopoziomowy (ang. Multilevel Marketing, MLM) oraz podmiotów organizujących lub prowadzących działalność w formie systemu konsorcyjnego lub piramidy, w szczególności finansowej,
  • 4.24.13
  • wzbudzających podejrzenie oszustwa, występowania zjawiska prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  • 4.24.14
  • pochodzących od tego samego Klienta, obejmujące tożsame stanowisko w ramach tej samej Rekrutacji (duplikaty).
  • 4.25
  • Niezależnie od uprawnień Administratora określonych powyżej oraz w innych postanowieniach Regulaminu, w razie naruszenia przez Klienta lub Użytkownika Firmowego postanowień UŚU lub postanowień Regulaminu, zaistnienia sytuacji wskazanej w art. 4.24 powyżej, stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Klienta lub Użytkownika Firmowego interesów Administratora, w szczególności poprzez naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Administrator uprawniony jest do natychmiastowego i jednostronnego rozwiązania UŚU.
 5. Płatności

   5.1
  • Usługi objęte Zamówieniem, w szczególności Usługa publikacji Oferty, są Usługami odpłatnymi. Administrator może postanowić jednakże o wprowadzeniu Okresu Testowego dla konkretnych Klientów lub wszystkich Użytkowników Portalu, w trakcie którego Usługi świadczone będą nieodpłatnie.
  • 5.2
  • Wynagrodzenie za Usługi objęte Zamówieniem, w szczególności Usługę publikacji Oferty, określone jest zgodnie z aktualnym „Cennikiem” zamieszczonym w Portalu pod adresem: https://binarjobs.com/pracodawca/dodaj-oferte.
  • 5.3
  • Ceny podane w Cenniku są cenami netto i we wszystkich dokumentach księgowych wystawianych Klientowi zostanie do nich doliczony podatek od towarów i usług w odpowiedniej wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.
  • 5.4
  • Administrator udostępnia następujące kanały płatności:
  • 5.4.1
  • płatności elektroniczne obsługiwane przez operatora płatności elektronicznych – PayU;
  • 5.4.2
  • przelew bankowy na wskazane przez Administratora dane.
  • 5.5
  • Zamówienie winno być opłacone z góry w pełnej wysokości, nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia. Opublikowanie Oferty następuje wyłącznie po całkowitym opłaceniu Zamówienia.
  • 5.6
  • Klientom nie przysługuje prawo do odstąpienia od UŚU, z uwagi na fakt niewystępowania przez ich w charakterze konsumentów. Jednakże w przypadku tych z Klientów, którym właściwe przepisy przyznają prawa i ochronę zrównane z prawami i ochroną przyznaną konsumentom – prawo odstąpienia od UŚU nie przysługuje z uwagi na:
  • 5.6.1
  • art. 38 pkt 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od UŚU i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od UŚU; lub
  • 5.6.2
  • art. 38a ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w zakresie w jakim UŚU posiada dla Klienta charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • 5.7
  • Faktura zostanie wystawiona w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Administratora albo odpowiednim rachunku technicznym lub subkoncie Administratora prowadzonym przez operatora płatności elektronicznych, z którego usług korzysta Administrator.
  • 5.8
  • Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, faktur korygujących, not korygujących, duplikatów faktur oraz innych dokumentów księgowych wystawionych przez Administratora w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika Firmowego. W przypadku przeszkód (m.in. przeszkód technicznych lub formalnych) lub innych utrudnień uniemożliwiających lub nadmiernie utrudniających Administratorowi dostarczenie faktury lub innego dokumentu księgowego w formie elektronicznej Klientowi, Klient zobowiązuje się do przyjęcia faktury lub innego dokumentu księgowego dostarczonego w formie papierowej.
  • 5.9
  • Klient upoważnia Administratora do wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych, w tym faktur, bez podpisu Administratora oraz Klienta.
 6. Przetwarzanie danych osobowych

   6.1
  • Administrator pozostaje administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych, w tym także Użytkowników Firmowych. Szczegółowe zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora opisane są w „Polityce Prywatności” dostępnej pod adresem: https://binarjobs.com/polityka-prywatnosci.
  • 6.2
  • Administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w Portalu, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Klient. Publikują Ofertę Klient decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Kandydatów, gromadzonych w ramach prowadzonej przez siebie Rekrutacji.
  • 6.3
  • Klient, jako administrator danych osobowych Kandydatów, ponosi wyłączną odpowiedzialność za spełnienie obowiązków informacyjnych wobec Kandydatów zgodnie z art. 12-14 RODO.
  • 6.4
  • W związku z faktem, że realizacja Usług wymaga przetwarzania przez Administratora danych osobowych Kandydatów oraz w określonych przypadkach, także danych osobowych pracowników i współpracowników Klienta w Portalu, w zakresie i celu określonym przez Klienta, Klient, zawierając Umowę Firmową poprzez należycie umocowanego Użytkownika Firmowego, zawiera jednocześnie z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  • 6.5
  • W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie do Usług realizowanych na podstawie Regulaminu. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  • 6.6
  • Administrator oraz Klient udostępniają sobie wzajemnie dane służbowe swoich wybranych przedstawicieli, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, stanowisko w organizacji. Takie udostępnienie realizowane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Klienta w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, polegający na możliwości prawidłowej realizacji Umowy Firmowej oraz UŚU przez Administratora oraz Klienta, jak również na wymianie informacji niezbędnych do wykonania i rozliczenia Umowy Firmowej oraz UŚU, w tym badania satysfakcji z wykonanych Usług.
  • 6.7
  • W przypadku skierowania przez osobę trzecią, w szczególności Kandydatów, jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora w związku z informacjami w zakresie przetwarzania danych osobowych Kandydatów umieszczonymi w Ofertach lub w innych informacjach lub dokumentach skierowanych do Kandydatów, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Administratora z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jego miejsce do określonego postępowania, a w braku takiej możliwości Klient zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez Administratora z tego tytułu w pełnej wysokości.
  • 6.8
  • Administrator może przekazywać Klientowi lub Użytkownikowi Firmowemu za pośrednictwem Portalu (w szczególności kreatora Oferty) przykłady klauzul informacyjnych oraz zgód, wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa pracy w przypadku prowadzenia Rekrutacji, do wykorzystania przez Klienta lub Użytkownika Firmowego, w Ofertach lub w innych dokumentach oraz informacjach Klienta skierowanych do Kandydatów w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi. Klauzule te mają jednakże charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowią porady prawnej Administratora na rzecz Klienta lub Użytkownika Firmowego. W każdym przypadku Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych klauzul oraz za treść informacji skierowanych do Kandydatów, przygotowanych w oparciu o te klauzule. Klientowi nie przysługują wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia w przypadku dochodzenia od Klienta odszkodowania przez jakiekolwiek podmioty, w tym Kandydatów, lub nałożenia na Klienta jakiejkolwiek kary pieniężnej w związku zamieszczeniem klauzul lub informacji przygotowanych w oparciu o klauzule w Ofertach lub w innych dokumentach oraz informacjach kierowanych do Kandydatów.
 7. Odpowiedzialność

   7.1
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Firmowej, UŚU lub postanowień Regulaminu, jeżeli to niewykonanie powstało na skutek siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, której żadna ze stron stosunku prawnego co do wystąpienia lub co do zakresu nie mogła przewidzieć podczas jego nawiązywania oraz której skutków nie można było uniknąć. W szczególności za siłę wyższą uważa się: trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar, uderzenie pioruna, epidemia, pandemia, zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną (w tym COVID-19) lub inną chorobę niż zakaźna, które pojawią się lub rozszerzą się w wyraźnie większym niż dotychczas zakresie, wojna, katastrofa, zamieszki, rewolty, akt terroru i sabotażu, strajk, embargo, wypadek drogowy, wypadek lotniczy, zakaz eksportu, żałoba narodowa i inne powszechnie obowiązujące akty władzy państwowej i samorządowej. W przypadku wystąpienia siły wyższej Klientowi oraz Użytkownikowi Firmowemu nie przysługują żadne roszczenia Administratora z tego tytułu, w tym roszczenie o zwrot wynagrodzenia za zamówione Usługi.
  • 7.2
  • Administrator odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Firmowej lub UŚU, które jest następstwem zawinionego i umyślnego działania Administratora. W szczególności Administrator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Firmowej lub UŚU będące następstwem okoliczności niezależnych od Administratora, takich jak przerwy w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet. Odpowiedzialność Administratora w każdym przypadku ograniczona jest do szkody rzeczywistej.
  • 7.3
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, na rzecz, których działa Użytkownik Firmowy lub Klient, za treść Ofert, w szczególności za ujawnienie jakichkolwiek danych, do jakich nieujawniania Użytkownik Firmowy lub Klient był zobowiązany na mocy umów z tymi osobami trzecimi.
  • 7.4
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika Firmowego względem Klienta lub osób trzecich, w tym za przekroczenie zakresu umocowania przez Użytkownika Firmowego lub działanie bez należytego umocowania. Wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Firmowej lub UŚU ponosi Klient. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkownika Firmowego jak za własne działania i zaniechania.
  • 7.5
  • Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść zamieszczonych w Portalu Ofert. Jednocześnie w przypadku poniesienia przez Administratora jakiejkolwiek szkody w związku z treścią lub formą Oferty, Klient zobowiązuje się do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Administratora z tego tytułu.
  • 7.6
  • W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec Administratora, w związku z treścią lub formą lub zgodnością z prawem Ofert lub Treści przekazanych lub wprowadzonych przez Klienta lub Użytkownika Firmowego w celu realizacji Umowy Firmowej (w tym uzupełniania Profilu Firmowego), UŚU (w tym opublikowanej Oferty) lub Regulaminu, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Administratora z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jego miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości Klient zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez Administratora z tego tytułu w pełnej wysokości.
 8. Postępowanie reklamacyjne

   8.1
  • Zastrzeżenia odnośnie sposobu realizacji Umowy Firmowej, UŚU lub działania Konta Firmowego Użytkownicy Firmowi lub Klienci mogą zgłaszać Administratorowi drogą e-mailową na adres: help@binarjobs.com.
  • 8.2
  • Użytkownikowi Firmowemu lub Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała sytuacja uzasadniająca reklamację.
  • 8.3
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Administratorowi.
  • 8.4
  • W reklamacji Użytkownik Firmowy lub Klient zobowiązany jest do oznaczenia Klienta, rodzaju zastrzeżenia oraz datę jego wystąpienia, a w przypadku, gdy reklamacja jest składana przez Użytkownika Firmowego – także do wskazania co najmniej swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Reklamacje niezwierające wskazanych danych Administrator pozostawia bez rozpoznania.
  • 8.5
  • O wynikach rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika Firmowego. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu podlega jednokrotnemu ponownemu rozpatrzeniu. Decyzja zapadła na skutek ponownego rozpatrzenia jest ostateczna, co nie uchybia prawu do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.
 9. Postanowienia końcowe

   9.1
  • Klient oraz Użytkownik Firmowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Umowy Firmowej, UŚU, funkcjonalności Konta Firmowego lub innych warunków związanych z korzystaniem z Konta Firmowego, które nie zostały udostępnione do wiadomości publicznej. Klient oraz Użytkownik Firmowy zobowiązują się ponadto do zachowania w tajemnicy informacji, które pozyskał w ramach realizacji Umowy Firmowej lub UŚU, a które dotyczą Administratora, Portalu lub Usług świadczonych przez Administratora.
  • 9.2
  • Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich w Portalu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadamia drogą poczty elektronicznej na adresy wskazane w Koncie Firmowym, a także przy najbliższym logowaniu do Konta lub poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Portalu.
  • 9.3
  • Użytkownik Firmowy lub Klient mają prawo do wyrażenia sprzeciwu na zmienione postanowienia Regulaminu. Sprzeciw można zgłosić w formie e-mailowej na adres: help@binarjobs.com. Skuteczny sprzeciw skutkuje rozwiązaniem Umowy Firmowej oraz usunięciem Konta Firmowego lub Profilu Firmowego, w tym skojarzonymi z nim Ofert. Po upływie 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, domniemywa się, że zmienione postanowienia zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń.
  • 9.4
  • Do Usług objętych Zamówieniem przez wejściem w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe. Zmiany Załączników nie wpływające negatywnie na prawa Użytkownika Firmowego lub Klienta nabyte na podstawie Regulaminu, Umowy Firmowej lub UŚU, nie stanowią zmiany Regulaminu.
  • 9.5
  • Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
  • 9.6
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje do odwołania.
  • 9.7
  • Regulamin oraz Umowa podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej w tym aktów prawa wspólnotowego stosowanych bezpośrednio na terenie RP.
 1. Załączniki:

   1.
  • Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Usługi Konta Firmowego w serwisie Binarjobs

  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • („UMOWA POWIERZENIA”)
 2. § 1. Postanowienia ogólne

   1.
  • Umowa Powierzenia stanowi integralną część Regulaminu Usługi Konta Firmowego w serwisie Binarjobs („Regulaminu”) i określa zasady przetwarzania przez Binarjobs sp. z o. o. na zlecenie Klienta danych osobowych Kandydatów, pracowników i współpracowników Klienta oraz innych osób wskazanych w Umowie Powierzenia, za pośrednictwem Portalu.
  • 2.
  • Pojęcia użyte w Umowie Powierzenia z wielkiej litery, niezdefiniowane w jej treści należy rozumieć w znaczeniu przypisanym im w treści Regulaminu.
  • 3.
  • Umowa Powierzenia stanowi całość zobowiązań oraz warunków powierzenia przetwarzania danych Kandydatów pomiędzy Klientem i Usługodawcą w związku z korzystaniem z Portalu i zastępuje wszelkie dotychczasowe porozumienia stron w tym zakresie.
 3. § 2. Definicje

   1.
  • Administrator Danych – oznacza Klienta, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;
  • 2.
  • Cel Przetwarzania – oznacza realizację przez Usługodawcę zobowiązań́ określonych w UŚU w związku z publikacją Ofert w Portalu lub realizacją z innych Usług, która wiąże się̨ z korzystaniem przez Klienta z Portalu;
  • 3.
  • Czynności Przetwarzania – oznaczają̨ wszelkie operacje na Danych Osobowych, które będzie wykonywać Usługodawca na polecenie Administratora Danych na podstawie UŚU (w tym Regulaminu), takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • 4.
  • Dalszy Podmiot Przetwarzający – oznacza podmiot, z którego usług korzysta Usługodawca przy wykonywaniu praw i obowiązków określonych w UŚU i dokonywaniu konkretnych Czynności Przetwarzania, który będzie miał dostęp do Danych Osobowych;
  • 5.
  • Dane Osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, których dotyczy powierzenie przetwarzania na mocy Umowy Powierzenia. Dane Osobowe określa Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia, przez wskazanie kategorii osób, których dane dotyczą̨ , rodzaju danych osobowych oraz czynności i formy przetwarzania;
  • 6.
  • Harmonogram Kontroli – oznacza harmonogram Kontroli Przetwarzania, które mogą̨ przeprowadzać́ Klienci u Usługodawcy;
  • 7.
  • Informacja o Dalszym Podmiocie Przetwarzającym – oznacza informację o zamiarze powierzenia przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora innemu podmiotowi niż określony na Liście Podprocesorów do Umowy Powierzenia lub informację o zmianie miejsca przetwarzania przez dotychczasowy Dalszy Podmiot Przetwarzający na miejsce przetwarzania poza EOG, zawierającą : (i) nazwę i adres siedziby Dalszego Podmiotu Przetwarzającego, (ii) miejsce przetwarzania Danych Osobowych oraz (iii) cel dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych (funkcję Dalszego Podmiotu Przetwarzającego);
  • 8.
  • Klient – oznacza Klienta zgodnie z definicją określoną w Regulaminie;
  • 9.
  • Kontrola Przetwarzania – oznacza audyty (w tym inspekcje) zgodności przetwarzania Danych Osobowych w Portalu i u Usługodawcy z przepisami prawa, w szczególności z RODO oraz Umową Powierzenia. Kontrola Przetwarzania może być́ dokonana samodzielnie przez Klienta lub za pośrednictwem upoważnionego przez niego audytora, po przedłożeniu przez audytora pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta;
  • 10.
  • Lista Podprocesorów – oznacza listę Dalszych Podmiotów Przetwarzających, z których korzysta lub zamierza korzystać Usługodawca na dzień rozpoczęcia obowiązywania Umowy Powierzenia;
  • 11.
  • Naruszenie Ochrony Danych Osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa Danych Osobowych prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych, w stosunku do których są̨ wykonywane Czynności Przetwarzania przez odpowiednio Usługodawcę lub Dalszy Podmiot Przetwarzający;
  • 12.
  • Ocena Skutków dla Ochrony Danych – oznacza ocenę̨ skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony Danych Osobowych, o której mowa w art. 35-36 RODO;
  • 13.
  • Organ Nadzorczy – oznacza organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO;
  • 14.
  • Podmiot Przetwarzający – oznacza Usługodawcę, który przetwarza Dane Osobowe na wyraźne polecenie Klienta w związku z publikacją Ogłoszeń́ Rekrutacyjnych lub realizacją innych Usług, która wiąże się z korzystaniem przez Klienta z Portalu;
  • 15.
  • Polityka Prywatności – oznacza dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ich ochrony przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem: https://binarjobs.com/polityka-prywatnosci;
  • 16.
  • Portal – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://binarjobs.com wraz ze wszystkimi podstronami i serwisami działającymi w subdomenach *.binarjobs.com;
  • 17.
  • Przekazywanie Danych Osobowych do Państw Trzecich – oznacza przetwarzanie przez Usługodawcę̨ Danych Osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pośrednictwem Dalszego Podmiotu Przetwarzającego po spełnieniu warunków określonych w rozdziale V RODO;
  • 18.
  • RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • 19.
  • Standardowe Klauzule Umowne – oznaczają standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO;
  • 20.
  • Usługodawca – oznacza Binarjobs spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 831400 – administratora i właściciela Portalu;
  • 21.
  • UŚU – oznacza umowę oświadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą między Usługodawcą a Klientem, obejmującą w szczególności usługę publikacji ogłoszenia rekrutacyjnego (Oferty) oraz udostępnienia systemu teleinformatycznego umożliwiającego zbieranie Aplikacji od Kandydatów zainteresowanych Ofertą w ramach prowadzonej przez Klienta Rekrutacji, której integralną częścią jest Regulamin.
 4. § 3. Przedmiot i czas trwania przetwarzania Danych Osobowych

   1.
  • Klient powierza Usługodawcy przetwarzanie Danych Osobowych w związku z UŚU a Usługodawca to zlecenie przyjmuje. Dane Osobowe określa Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia, przez wskazanie kategorii osób, których dane dotyczą̨ , rodzaju danych osobowych oraz czynności i formy przetwarzania.
  • 2.
  • Usługodawca może przetwarzać́ Dane Osobowe wyłącznie w celu wykonania zobowiązań́ wynikających z UŚU, w tym zapewnienia określonej funkcjonalności oraz wsparcia technicznego Portalu.
  • 3.
  • Usługodawca może przetwarzać́ Dane Osobowe wyłącznie przez (i) okres obowiązywania UŚU oraz przez (ii) okres od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o świadczenie Usług do czasu usunięcia Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami Umowy Powierzenia, chyba że Klient oraz Usługodawca ustalą inny termin przetwarzania Danych Osobowych w drodze odrębnego porozumienia.
  • 4.
  • Zawarcie Umowy Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie Klienta do przetwarzania przez Usługodawcę̨ Danych Osobowych, w tym do Przekazywania Danych Osobowych do Państw Trzecich z zastrzeżeniem postanowień́ określonych w § 6 Umowy Powierzenia.
 5. § 4. Środki techniczne i organizacyjne

   1.
  • Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których Dane Osobowe dotyczą̨ , Usługodawca zapewni środki techniczne i organizacyjne adekwatne do rodzaju Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których Dane Osobowe dotyczą̨ .
  • 2.
  • Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne obejmują co najmniej środki określone w Załączniku nr 2 do Umowy Powierzenia.
  • 3.
  • Usługodawca może zmienić lub wprowadzić inne środki techniczne i organizacyjne niż określone w Załączniku nr 2 do Umowy Powierzenia pod warunkiem, że będą one spełniały wymogi określone w § 3 ust. 1 Umowy Powierzenia. Zmiana Załącznika nr 2 nie stanowi zmiany Umowy Powierzenia.
 6. § 5. Personel Usługodawcy

   1.
  • Usługodawca dopuści do przetwarzania Danych Osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz których dostęp do Danych Osobowych jest niezbędny do wykonania usług określonych w Umowie o świadczenie Usług.
  • 2.
  • Usługodawca zapewni, aby osoby działające z jego upoważnienia i mające dostęp do Danych Osobowych zobowiązały się̨ do zachowania tajemnicy przetwarzanych Danych Osobowych lub podlegały ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Usługodawca zaznajomi osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością̨ za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją , zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem Danych Osobowych.
 7. § 6. Dalsze Podmioty Przetwarzające i Przekazywanie Danych Osobowych do Państw Trzecich

   1.
  • Klient wyraża zgodę̨ na korzystanie przez Usługodawcę z usług Dalszych Podmiotów Przetwarzających przy przetwarzaniu Danych Osobowych zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO, w celu prawidłowego świadczenia Usług, w tym zapewnienia określonej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa Portalu.
  • 2.
  • Zawierając Umowę Powierzenia Klient akceptuje powierzenie przetwarzania Danych Osobowych Dalszym Podmiotom Przetwarzającym wskazanym na Liście Podprocesorów.
  • 3.
  • W przypadku zamiaru skorzystania przez Usługodawcę̨ z usług innych Dalszych Podmiotów Przetwarzających niż określone w ust. 2, Usługodawca przekaże Klientowi Informację o Dalszym Podmiocie Przetwarzającym co najmniej na 30 dni przed dokonaniem dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych. Informacja o Dalszym Podmiocie Przetwarzającym zostanie przekazana w postaci elektronicznej na adres e-mail Klienta określony w Koncie Firmowym. Zmiana Listy Podprocesorów nie wymaga zmiany Umowy Powierzenia.
  • 4.
  • W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji o Dalszym Podmiocie Przetwarzającym, Klient może zgłosić́ sprzeciw wobec Dalszego Podmiotu Przetwarzającego („Sprzeciw”). Sprzeciw winien być zgłoszony w formie co najmniej dokumentowej, pod rygorem nieważności.
  • 5.
  • Zgłoszenie Sprzeciwu, w zależności od rodzaju usług świadczonych przez Dalszy Podmiot Przetwarzający, oznacza: (i) wypowiedzenie UŚU ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Sprzeciw, jeżeli powierzenie przetwarzania Danych Osobowych Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu jest niezbędne do świadczenia wszystkich Usług zgodnie z Regulaminem i Klient nie ma możliwości wyboru, czy z danej Usługi chce skorzystać́ albo (ii) zaprzestanie korzystania przez Klienta z określonej Usługi lub brak dostępu do określonej Usługi, z którą wiąże się̨ konieczność́ skorzystania z usług Dalszego Podmiotu Przetwarzającego, w przypadku gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu jest niezbędne jedynie do świadczenia określonej Usługi. W czasie trwania okresu wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług, Usługodawca nie przekaże Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu Danych Osobowych do przetwarzania.
  • 6.
  • Umowa pomiędzy Usługodawcą a Dalszym Podmiotem Przetwarzającym będzie nakładać́ na Dalszy Podmiot Przetwarzający te same obowiązki ochrony danych, jak określone w Umowie Powierzenia, w szczególności zobowiązania dotyczące przestrzegania przepisów RODO, w tym zobowiązania dotyczące stosowania środków technicznych i organizacyjnych, które będą adekwatne do rodzaju powierzonych Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których Dane Osobowe dotyczą̨ . Uprawnienia Dalszych Podmiotów Przetwarzających nie będą̨ szersze niż̇ uprawnienia Usługodawcy określone w Umowie Powierzenia.
  • 7.
  • W przypadku zamiaru skorzystania z usług innych Dalszych Podmiotów Przetwarzających niż̇ określone na Liście Podprocesorów lub zmiany miejsca przetwarzania Danych Osobowych przez Dalszy Podmiot Przetwarzający określony na Liście Podprocesorów będzie się wiązało z koniecznością Przekazywania Danych Osobowych do Państw Trzecich, znajdują odpowiednie zastosowanie powyższe postanowienia Umowy Powierzenia, z zastrzeżeniem ze Informacja o Dalszym Podmiocie Przetwarzającym będzie zawierała dodatkowo informację o podstawach prawnych Przekazywania Danych Osobowych do Państw Trzecich, w szczególności w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń́ zgodnie z art. 46 RODO, w tym informacje o Standardowych Klauzulach Umownych.
  • 8.
  • Jeżeli Czynności Przetwarzania, lokalizacja Danych Osobowych lub siedziba Dalszego Podmiotu Przetwarzającego miały miejsce lub znajdowały się poza EOG, lub powierzenie przetwarzania Danych Osobowych Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu będzie wiązało się z koniecznością Przekazywania Danych Osobowych do Państw Trzecich Usługodawca zapewni, aby w umowie pomiędzy Usługodawcą a Dalszym Podmiotem Przetwarzającym, jako podstawa Przekazywania Danych Osobowych do Państw Trzecich zostały uwzględnione Standardowe Klauzule Umowne.
  • 9.
  • Jeżeli skorzystanie z usług Dalszego Podmiotu Przetwarzającego będzie się̨ wiązało z koniecznością zawarcia Standardowych Klauzul Umownych w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń́ zgodnie z art. 46 RODO, a nie zostaną̨ przyjęte przez Komisję Europejską Standardowe Klauzule Umowne dla celów przekazywania danych osobowych pomiędzy podmiotem przetwarzającym a dalszym podmiotem przetwarzającym, Usługodawca zawrze Standardowe Klauzule Umowne z Dalszym Podmiotem Przetwarzającym w imieniu i na rzecz Klienta, chyba ze Klient zgłosił Sprzeciw na zasadach określonych w § 5 ust. 4-5 Umowy Powierzenia. Zawierając Umowę o świadczenie Usług Klient upoważnia Usługodawcę do zawarcia w imieniu Klienta Standardowych Klauzul Umownych.
  • 10.
  • W przypadku zgłoszenia przez Klienta Sprzeciwu, Usługodawca nie jest uprawniony do przekazania Danych Osobowych do Państw Trzecich, w szczególności do zawarcia w imieniu i na rzecz Klienta Standardowych Klauzul Umownych.
  • 11.
  • Usługodawca ponosi odpowiedzialność́ za działania i zaniechania Dalszych Podmiotów Przetwarzających zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w § 10 Umowy Powierzenia.
 8. § 7. Pomoc dla Klienta

   Uwzględniając charakter wykonywanych Czynności Przetwarzania Danych Osobowych oraz dostępne informacje w związku ze świadczeniem Usług, Usługodawca zapewni Klientowi pomoc w wywiązaniu się̨z następujących obowiązków:
   a)
  • zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przetwarzania Danych Osobowych, poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w § 3 Umowy Powierzenia;
  • b)
  • przeprowadzenia Oceny Skutków dla Ochrony Danych poprzez udzielanie Klientowi niezbędnych informacji odnośnie przetwarzania Danych Osobowych w Systemach Usługodawcy potrzebnych do przeprowadzenia przez Klienta Oceny Skutków dla Ochrony Danych;
  • c)
  • udzielania odpowiedzi na zadania osób, których Dane Osobowe dotyczą̨ , w zakresie określonym w art. 15-22 RODO, poprzez zapewnienie Klientowi, na jego żądanie zgłoszone na adres: iod@binarjobs.com następujących możliwości: (i) eksportu Danych Osobowych, (ii) usunięcia i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych oraz (iii) sprostowania Danych Osobowych. W przypadku zgłoszenia przez osobę̨ , której Dane Osobowe dotyczą̨ , zadania bezpośrednio do Usługodawcy jako Podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe, Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o zgłoszonym zadaniu i ustali z nim sposób postepowania w stosunku do zgłoszonego zadania;
  • d)
  • zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych Organowi Nadzorczemu oraz z obowiązku zawiadomienia osób, których Dane Osobowe dotyczą̨ , o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 33-34 RODO.
 9. § 8. Naruszenie Ochrony Danych Osobowych

   1.
  • W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przyjętą u Usługodawcy procedurą, Usługodawca zgłosi takie naruszenie Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 36 godzin od stwierdzenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Zgłoszenie będzie zawierało:
  • a)
  • opis okoliczności zdarzenia stanowiącego Naruszenie Ochrony Danych Osobowych oraz jego ustalonych lub podejrzewanych przyczyn;
  • b)
  • opis charakteru Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę̨ możliwości wskaże kategorie i przybliżoną liczbę̨ osób, których Dane Osobowe dotyczą̨ oraz kategorie i przybliżoną liczbę̨ wpisów Danych Osobowych, których dotyczy Naruszenie Ochrony Danych Osobowych;
  • c)
  • opis możliwych konsekwencji Naruszenia Ochrony Danych Osobowych;
  • d)
  • opis zastosowanych przez Usługodawcę środków zaradczych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
  • 2.
  • Informacja o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych zostanie przekazana przez Usługodawcę̨na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Firmowym.
  • 3.
  • W przypadku stwierdzenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zaradzenia Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych i zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych konsekwencji.
 10. § 9. Informowanie Klienta

   1.
  • Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż̇ w terminie 7 dni, poinformuje Klienta o:
  • a)
  • wszelkich postepowaniach, w szczególności administracyjnych lub sadowych, dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu sadowym dotyczących Danych Osobowych, skierowanych do Usługodawcy, a także o wszelkich planowanych postepowaniach lub o realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych;
  • b)
  • poleceniach wydanych przez Klienta Usługodawcy dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, które zdaniem Usługodawcy stanowią̨ naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
  • 2.
  • Na zadanie Klienta Usługodawca udostępni Klientowi niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
  • 3.
  • Informacje zostaną przekazane na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Firmowym.
 11. § 10. Kontrola Przetwarzania

   1.
  • Klient jest uprawniony do przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania w każdym czasie.
  • 2.
  • Klient jest uprawniony do przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu na rzecz Usługodawcy w następujących przypadkach: (i) obowiązek przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania został nałożony przez Organ Nadzorczy lub (ii) przeprowadzenie Kontroli Przetwarzania jest konieczne dla wyjaśnienia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
  • 3.
  • W innych przypadkach przeprowadzania Kontroli Przetwarzania przez Klienta niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, Usługodawca jest uprawniony do pobrania od Klienta opłaty w celu pokrycia uzasadnionych kosztów obsługi Kontroli Przetwarzania, według cennika stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy Powierzenia. Opłata powiększona o podatek o towarów i usług będzie płatna przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia i przesłania Klientowi na adres e-mail wskazany w Koncie Firmowym
  • 4.
  • Klient jest zobowiązany zawiadomić́ Usługodawcę o zamiarze przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania co najmniej na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Kontroli Przetwarzania, z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. W tych przypadkach strony uzgodnią̨ odrębnie termin przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania. Zawiadomienie powinno wskazywać́ dokładny zakres, termin oraz osoby upoważnione przez Klienta do przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania i zostać́ przekazane na następujący adres e-mail Usługodawcy: iod@binarjobs.com
  • 5.
  • Jeżeli zgodnie z Harmonogramem Kontroli przeprowadzenie Kontroli Przetwarzania nie będzie możliwe w terminie wskazanym przez Klienta w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w szczególności z uwagi na liczbę Kontroli Przetwarzania zgłoszonych przez innych klientów, Usługodawca poinformuje Klienta o pierwszym możliwym terminie przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania. To postanowienie nie ma zastosowania do przypadków przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Informacja zostanie przekazana na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Firmowym.
  • 6.
  • Kontrola Przetwarzania, w zakresie dotyczącym obszarów przetwarzania Danych Osobowych (np. pomieszczeń́ i systemów informatycznych Usługodawcy), nie może trwać́ dłużej niż 2 dni robocze, chyba że okazie się̨ to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania. W takim przypadku Usługodawca i Klient uzgodnią̨ maksymalny czas trwania Kontroli Przetwarzania.
  • 7.
  • Kontrola Przetwarzania zostanie zakończona podpisaniem przez obie strony protokołu z Kontroli Przetwarzania. Protokół będzie zawierał wnioski z Kontroli Przetwarzania, uzgodniony przez obie Strony zakres ewentualnych zmian w zakresie przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę oraz wysokoścí opłaty określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli dotyczy.
  • 8.
  • Przed rozpoczęciem Kontroli Przetwarzania Usługodawca jest uprawniony do zadania od Klienta zawarcia umowy o zachowaniu poufności odnośnie informacji, które mają zostać́ ujawnione Klientowi w ramach Kontroli Przetwarzania. Dodatkowo Klient będzie uprawniony do przeprowadzenia testów penetracyjnych Portalu jedynie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy
 12. § 11. Odpowiedzialność

   1.
  • W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Powierzenia Usługodawca ponosi odpowiedzialność́ za szkody poniesione przez Klienta do wysokości szkody rzeczywistej, przy czym odpowiedzialność ograniczona jest w każdym wypadku do wysokości świadczeń Klienta na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie roszczenia i w zakresie, w jakim takie ograniczenie odpowiedzialności jest dopuszczalne w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  • 2.
  • Usługodawca ponosi odpowiedzialność́ za działania lub zaniechania Dalszych Podmiotów Przetwarzających jak za własne działania lub zaniechania zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 13. § 12. Zakończenie przetwarzania Danych Osobowych

   1.
  • Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu UŚU, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych i usunie je lub dokona ich anonimizacji w taki sposób, aby nie było możliwe ich ponowne odtworzenie, wyłącznie w odniesieniu do Danych Osobowych, dla których Usługodawca nie jest jednocześnie Administratorem Danych. W odniesieniu do Danych Osobowych, których Usługodawca jest Administratorem Danych, dane te pozostają nadal w bazach Usługodawcy, a Klient nie może występować do Usługodawcy z żadnymi roszczeniami z tego tytułu. Wszelkie poniższe postanowienia niniejszego § 11 odnoszą się wyłącznie do Danych Osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę na zlecenie Klienta, co do których Usługodawca nie pozostaje jednocześnie administratorem.
  • 2.
  • Usługodawca usunie Dane Osobowe z wszelkich nośników danych, w tym z wszelkich istniejących kopii lub dokona ich anonimizacji, nie później niż̇ w terminie 90 dni od dnia zakończenia okresu publikacji Oferty (wygaśnięcia UŚU) lub zakończenia realizacji innych Usług związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych w Portalu (innych niż dokumenty aplikacyjne Kandydatów), chyba ze Strony ustalą inny termin usunięcia lub anonimizacji Danych Osobowych w drodze odrębnego porozumienia zawartego w formie pisemnej lub dokumentowej. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia UŚU przed upływem okresu publikacji Oferty, Usługodawca usunie Dane Osobowe lub dokona ich anonimizacji w terminie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia UŚU, chyba ze Strony ustalą inny termin usunięcia lub anonimizacji Danych Osobowych w drodze odrębnego porozumienia zawartego w formie pisemnej lub dokumentowej. Na zadanie Klienta Usługodawca przekaże protokół usunięcia lub anonimizacji Danych Osobowych.
  • 3.
  • Usługodawca zapewni, że wszystkie Dalsze Podmioty Przetwarzające usuną̨lub zanonimizują̨ Dane Osobowe na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
  • 4.
  • W czasie trwania odpowiednio UŚU lub realizacji innych Usług związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych w Portalu (innych niż dokumenty aplikacyjne Kandydatów), Klient może żądać usunięcia Danych Osobowych przez Usługodawcę oraz dokonania eksportu (zwrotu) Danych Osobowych na uzgodniony przez strony nośnik. Klient może dokonać tych czynności także osobiście poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji udostępnionych mu w Portalu.
  • 5.
  • Na żądanie Klienta Usługodawca przekaże protokół zwrotu, usunięcia lub anonimizacji Danych Osobowych.
  • 6.
  • Jeżeli na mocy odpowiednich przepisów prawa Usługodawca będzie zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu okresu publikacji Oferty (wygaśnięcia UŚU) lub realizacji innych Usług związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych w Systemach Usługodawcy (innych niż dokumenty aplikacyjne Kandydatów), Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wystąpieniu takich okoliczności. W takiej sytuacji Usługodawca będzie przetwarzać́ Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a po ich spełnieniu niezwłocznie usunie lub dokona anonimizacji Danych Osobowych.
 14. § 13. Postanowienia końcowe

   1.
  • W sprawach nieuregulowanych w Umowie Powierzenia stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  • 2.
  • W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy Powierzenia a postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Umowy Powierzenia.
 1. Załączniki:

   1.
  • Załącznik nr 1 – Dane Osobowe;
   2.
  • Załącznik nr 2 – Lista środków technicznych i organizacyjnych;
   3.
  • Załącznik nr 3 – Cennik obsługi Kontroli Przetwarzania.

  • Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  • Dane Osobowe
 2. Kategoria osób, których Dane Osobowe dotyczą Rodzaj Danych Osobowych Czynności Przetwarzania Forma przetwarzania
  Kandydaci Wszelkie dane przekazane przez Kandydatów za pośrednictwem Portalu lub dane zawarte w wiadomościach wymienianych z Klientem za pośrednictwem Portalu lub podczas spotkań́ online, np. dane zawarte w CV, liście motywacyjnym, Aplikacji, w tym w formularzu aplikacyjnym, w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e- mail, numer telefonu, adres zamieszkania), data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności, termin rozpoczęcia pracy, oczekiwania finansowe, wizerunek, głos, treść́ wiadomości, adres IP Zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, przekazywanie, modyfikowanie, usuwanie Elektroniczna
  pracownicy i współpracownicy Klienta Imię̨ , nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, wizerunek, głos lub inne dane, które Klient zamieszcza w Portalu lub przekazuje Usługodawcy w inny sposób w związku z korzystaniem z określonych Usług, m.in. w związku z publikacją Ofert Zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, przekazywanie, modyfikowanie, usuwanie Elektroniczna
  inne osoby wskazane przez Klienta Imię̨ , nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek, głos lub inne dane, które Klient zamieszcza w Portalu lub przekazuje Usługodawcy w inny sposób w związku z korzystaniem z określonych Usług, m.in. w związku z publikacjąOfert Zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, przekazywanie, modyfikowanie, usuwanie Elektroniczna

  • Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  • Lista środków technicznych i organizacyjnych
 3. I. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

   1.
  • Zabezpieczenia organizacyjne:
  • a)
  • Usługodawca posiada Politykę Ochrony Danych, która reguluje zasady ochrony danych osobowych przez Usługodawcę, w tym politykę zarządzania incydentami;
  • b)
  • Usługodawca przeprowadza szkolenia wstępne i okresowe z ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji dla swoich pracowników i współpracowników;
  • c)
  • Usługodawca nadaje pracownikom imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia są̨cyklicznie weryfikowane.
  • 2.
  • Zabezpieczenia dotyczące bezpieczeństwa fizycznego:
  • a)
  • Usługodawca wydzielił obszary bezpieczne, w których przetwarzane są̨ Dane Osobowe;
  • b)
  • Usługodawca zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa tj. kontrolę dostępu, ochronę fizyczną.
  • 3.
  • Zabezpieczenia dotyczące kontroli dostępu:
  • a)
  • każdy pracownik i współpracownik Usługodawcy posiada odrębne, unikalne konto dostępowe do systemów informatycznych, w których przetwarzane są̨ Dane Osobowe;
  • b)
  • Usługodawca stosuje politykę̨silnych haseł, zmiany haseł i blokowania kont;
  • c)
  • Usługodawca wprowadził szyfrowanie urządzeń́ mobilnych przetwarzających Dane Osobowe;
  • d)
  • dostęp zdalny do Danych Osobowych jest centralnie zarządzany i kontrolowany.
  • 4.
  • Zabezpieczenia dotyczące bezpieczeństwa operacyjnego:
  • a)
  • Portal, systemy informatyczne i aplikacje Usługodawcy służące do przetwarzania Danych Osobowych są̨ regularnie aktualizowane, weryfikowane pod kątem podatności oraz zabezpieczone przez systemy antywirusowe;
  • b)
  • Usługodawca stosuje ochronę̨ przed nieuprawnionym dostępem do systemów i sieci przez zaporę ogniową(firewall);
  • c)
  • zastosowano filtrowanie dostępu do stron internetowych. Zostały wdrożone systemy monitorujące ruch sieciowy, wykryte anomalie są̨logowane i raportowane.
 4. II. BEZPIECZEŃSTWO PORTALU

  Zabezpieczenia Portalu zostały wyselekcjonowane w oparciu o standard OWASP ASVS oraz najlepsze praktyki bezpieczeństwa stron internetowych.

  W Systemach Usługodawcy stosowane są̨następujące zabezpieczenia:

   1.
  • Zabezpieczenia dotyczące architektury:
  • a)
  • architektura Portalu gwarantuje jego wielowarstwowość;
  • b)
  • Portal jest cyklicznie testowany przy pomocy testów penetracyjnych;
  • c)
  • komponenty architektury Portalu są monitorowane pod kątem podatności;
  • d)
  • stosowane są zabezpieczenia sieciowe na styku z siecią Internet.
  • 2.
  • Zabezpieczenia dotyczące uwierzytelniania: jest stosowana weryfikacja tożsamości nadawcy w trakcie komunikacji zapewniająca, że tylko upoważnione podmioty mogą̨ być́ uwierzytelnione, a dane uwierzytelniające są przechowywane i transportowane w sposób bezpieczny.
  • 3.
  • Zabezpieczenia dotyczące zarzadzania sesją: zostały wdrożone mechanizmy zarzadzania sesją , przy pomocy których interakcja Portalu z użytkownikiem jest nadzorowana i bezpieczna. Sesje są̨ unikalne dla każdego użytkownika i nie mogą̨ zostać́ odgadnięte lub współdzielone.
  • 4.
  • Zabezpieczenia dotyczące kontroli dostępu: jest zapewniony dostęp jedynie do tych zasobów, na które wyrażono zgodę. Osoby uzyskujące dostęp posiadają ważne dane uwierzytelniające, a użytkownicy są̨powiązani ze zdefiniowanymi zestawami ról i uprawnień́.
  • 5.
  • Zabezpieczenia dotyczące obsługi złośliwych danych wejściowych: jest stosowana walidacja danych wejściowych zapewniająca poprawność́ i dostosowanie do zamierzonych celów.
  • 6.
  • Zabezpieczenia dotyczące nieaktywnych mechanizmów kryptograficznych: jest zapewnione, że wszystkie moduły kryptograficzne kończące pracę niepowodzeniem robią to w sposób bezpieczny. Dostęp do kluczy jest zarządzany w bezpieczny sposób.
  • 7.
  • Zabezpieczenia dotyczące obsługi i logowania błędów: stosowane są mechanizmy logowania zdarzeń́ bezpieczeństwa, a wszystkie logowane informacje są obsługiwane i przechowywane w sposób bezpieczny.
  • 8.
  • Zabezpieczenia dotyczące mechanizmów ochrony danych: jest zapewniona ochrona danych przed nieautoryzowanym podglądem lub ujawnieniem, zarówno podczas transmisji jak i podczas przechowywania. Dane chronione są̨ przed złośliwym tworzeniem, zmianą lub usuwaniem przez nieupoważnione osoby oraz dostępne są̨ tylko dla autoryzowanych użytkowników, gdy tylko są̨potrzebne.
  • 9.
  • Zabezpieczenia dotyczące komunikacji:
  • a)
  • stosowane jest bezpieczne połączenie we wszystkich połączeniach (zewnętrznych i wewnętrznych), które są uwierzytelniane lub związane są̨ z wrażliwymi danymi lub funkcjami;
  • b)
  • zapewnione są mechanizmy uniemożliwiające pogorszenie parametrów bezpieczeństwa połączenia;
  • c)
  • stosowany jest najsilniejszy dostępny algorytm szyfrowania
  • 10.
  • Zabezpieczenia dotyczące konfiguracji HTTP: są̨ zapewnione bezpieczne zestawy znaków w nagłówkach oraz nie są ujawniane informacje o wersjach komponentu systemów.
  • 11.
  • Zabezpieczenia dotyczące bezpieczeństwa plików i zasobów: jest zapewnione, że niezaufane dane z plików obsługiwane są w sposób bezpieczny, a pliki źródłowe otrzymane z niezaufanych źródeł są przechowywane poza katalogiem głównym Portalu z ograniczonymi uprawnieniami.
  • 12.
  • Zabezpieczenia dotyczące bezpieczeństwa procesu konfiguracji: jest zapewnione bezpieczeństwo podczas zmian w oprogramowaniu i wykorzystywanie aktualnych bibliotek i platform, a komunikacja pomiędzy komponentami jest szyfrowana i uwierzytelniana.
  • 13.
  • Zabezpieczenie dla dostępności Portalu: jest zapewnione przez cyklicznie wykonywane kopii zapasowych danych oraz procedury odtworzeniowe.

  • Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  • Cennik obsługi Kontroli Przetwarzania
 5. *wszystkie koszty zostały podane w kwotach netto.
  L.p. Koszt* Opis kosztu
  1. 120 zł Godzina pracy osoby zaangażowanej w Kontrolę Przetwarzania w zakresie audytu środków technicznych i organizacyjnych, za pomocą̨ których Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, w szczególności takich jak Portal, oprogramowanie, aplikacje, serwery, sprzęt komputerowy, zabezpieczenia systemowe.
  2. 100 zł Godzina pracy inspektora ochrony danych.
  3. 150 zł Godzina pracy osoby zaangażowanej w Kontrolę Przetwarzania w zakresie audytu dokumentacji prawnej/administracyjnej.