REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISÓW BINARJOBS

 1. Definicje

   1.1
  • Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:
   • Administrator - Binarjobs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 831400;
   • Aplikacja - oświadczenie woli Użytkownika stanowiące zgłoszenie swojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym Pracodawcy, składane elektronicznie w odpowiedzi na Ofertę za pośrednictwem Portalu lub za pośrednictwem ATS;
   • ATS - (ang. applicant tracking system) oznacza zewnętrzny system zarządzania procesami rekrutacyjnymi, który może być stosowany przez Pracodawcę;
   • Formularz - formularz rejestracyjny udostępniany przez Administratora w Portalu, wypełniany przez Użytkownika Niezarejestrowanego służący do dokonania Rejestracji, dostępny pod adresem: https://binarjobs.com/kandydat/rejestracja
   • Kandydaci - Użytkownicy, który złożyli Aplikację na co najmniej jedną Ofertę; status Kandydata przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w zakresie danej Oferty, na którą złożył Aplikację;
   • Konto - usługa elektroniczna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego, dostępna w Portalu, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika Zarejestrowanego, pozwalająca na składanie Aplikacji, zarządzanie parametrami Umowy (w szczególności poprzez panel ustawień Konta), w tym wprowadzenie i zmianę danych osobowych, usunięcie Konta (wypowiedzenie Umowy), przeglądanie określanie zakresu powiadomień oraz wybranych Usług;
   • Oferta - ogłoszenie rekrutacyjne zawierające ofertę zatrudnienia, zawierające podstawowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia, w tym wynagrodzenie i korzyści pozapłacowe, stanowisko i wymiar czasowy, wymagania dotyczące Kandydatów, zakres obowiązków i miejsce ich wykonywania, a także dane identyfikujące Pracodawcę;
   • Pracodawcy - Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, reprezentujący podmioty, które opublikowały Oferty lub bezpośrednio te podmioty, w tym także agencje zatrudnienia, agencje pracy tymczasowej lub agencje doradztwa personalnego w rozumieniu właściwych przepisów i Użytkownicy reprezentujący te podmioty;
   • Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
   • Rejestracja - zespół czynności dokonywanych przez Użytkownika w celu utworzenia Konta, w szczególności podanie za pośrednictwem Formularza danych osobowych w celu skorzystania z Usług, wysłanie Formularza do Administratora; alternatywnie Rejestracja poprzez Uwierzytelnienie;
   • Portal - portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://binarjobs.com wraz ze wszystkimi podstronami i serwisami działającymi w subdomenach *.binarjobs.com;
   • Profil - część konta umożliwiająca gromadzenie wybranych informacji i danych (w tym osobowych) o Użytkowniku Zalogowanym, w tym dotyczących jego doświadczenia zawodowego, umiejętności, przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji i innych informacji oraz dokumentów Użytkownika Zalogowanego;
   • Treści - wszystkie treści, w tym informacje, opinie, obrazy lub odnośniki do stron internetowych zamieszczone w Portalu przez Użytkownika lub Administratora;
   • Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Administratorem a Użytkownikiem z chwilą Rejestracji lub dokonania Aplikacji;
   • Usługi - zespół usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu, w szczególności usługi publikacji Ofert oraz składania Aplikacji na Oferty, a także usługi marketingu bezpośredniego;
   • Uwierzytelnienie - przekazanie danych Użytkownika Administratorowi za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect);
   • Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu; Użytkownik, który dokonał Rejestracji zwany jest „Użytkownikiem Zarejestrowanym”, a Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji lub pozostaje niezalogowany w trakcie korzystania z Portalu zwany jest „Użytkownikiem Niezarejestrowanym”.
 2. Postanowienia ogólne

   2.1
  • Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu „Binarjobs” umożliwiającego publikowanie oraz aplikowanie na oferty pracy z branży IT , w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  • 2.2
  • Właścicielem i administratorem Portalu oraz marki Binarjobs jest Administrator. Autorskie prawa majątkowe do Portalu, w zakresie, w jakim nie obejmują przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, a także prawa do baz danych, należą w całości do Administratora i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  • 2.3
  • Z uwagi na stały rozwój Usług, Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Portalu poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, Usług, podstron, subdomen lub usunięcie istniejących, a także zmianę technicznego sposobu realizacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji Regulaminu.
  • 2.4
  • Portal jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej https://binarjobs.com, wszystkich jej podstron i subdomen. Administrator jest zobowiązany do obsługi technicznej Portalu oraz do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności. Administrator podejmuje starania w celu zapewnienia dostępności Portalu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, zastrzega sobie jednakże możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Portalu.
  • 2.5
  • Korzystanie z Usług i Portalu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika, a zawarcie Umowy poprzez Rejestrację nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika Zarejestrowanego. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania wobec niektórych z Usług dostępnych dla Pracodawców, w szczególności publikacji Ofert.
  • 2.6
  • Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie z Portalu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych poprzez Portal ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
  • 2.7
  • Warunkiem korzystania w pełni z Usług jest dokonanie Rejestracji. Przeglądanie Treści Portalu oraz dokonywanie Aplikacji nie wymaga Rejestracji. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Administratorem Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług na żądanie Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności Konta.
  • 2.8
  • Z chwilą Rejestracji Użytkownik Zarejestrowany przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi w celu ich przetwarzania i ewentualnego dalszego udostępnienia.
  • 2.9
  • Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji, np. poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
  • 2.10
  • Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Portalu lub Usług świadczonych przez Administratora, to:
  • 2.10.1
  • urządzenie podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
  • 2.10.1.1
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca odczyt stron internetowych napisanych w języku HTML;
  • 2.10.1.2
  • minimalna rozdzielczość ekranu 640x480 pikseli;
  • 2.10.3
  • w zakresie w jakim zawierana jest Umowa – także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  • 2.11
  • W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych (pod warunkiem ich udostępnienia przez Administratora, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej i spełnienie wymagań określonych w art. 2.10.
  • 2.12
  • Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, w szczególności w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.
  • 2.13
  • Jeden Użytkownik Zarejestrowany winien posiadać wyłącznie jedno Konto.
  • 2.14
  • Użytkownik zobowiązany jest do:
  • 2.14.1
  • niedostarczania i nieprzekazywania Treści zabronionych przez przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. Treści propagujących przemoc, zniesławiających, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • 2.14.2
  • podawania danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym, kompletnych, aktualnych, rzetelnych oraz niewprowadzających w błąd;
  • 2.14.3
  • korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • 2.14.4
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • 2.14.5
  • korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora,
  • 2.14.6
  • korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.
  • 2.15
  • Pobieranie, kopiowanie, transmitowanie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu Treści wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie Treści w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu oraz oznaczeń podmiotów trzecich, w szczególności Pracodawców, w tym charakterystycznych elementów graficznych, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
  • 2.16
  • W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Administrator podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez czasowe ograniczenie mu dostępu do Konta (ban), usunięcie Użytkownika Zarejestrowanego, uniemożliwienie mu dostępu do Portalu lub uniemożliwienie mu ponownej Rejestracji.
  • 2.17
  • W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, Administrator uprawniony jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych Treści. W takiej sytuacji Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Treści, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zastosowaniu procedury uniemożliwienia dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których Administrator powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia.
  • 2.18
  • Usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego z Portalu z inicjatywy Użytkownika, jest możliwe poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora na adres e-mail: iod@binarjobs.com lub złożenie stosownej dyspozycji z poziomu ustawień Konta. Usunięcie Konta Użytkownika poczytuje się za rozwiązanie Umowy.
  • 2.19
  • Zabrania się Użytkownikom korzystać z Portalu w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Administratora, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować Administratora lub Usługi.
  • 2.20
  • Użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Administratora o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Portalu. Administrator po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 3. Warunki korzystania z Usług. Rejestracja

   3.1
  • Rejestracja następuje przez podanie przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza danych osobowych, takich jak imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz zdefiniowanie poufnego hasła. W trakcie wypełniania Formularza Użytkownik może także wypełnić Profil i podać fakultatywnie inne dane dotyczące Użytkownika, m.in. doświadczenia zawodowego, poziomu znajomości technologii, zainteresowań technologicznych, formy zatrudnienia, oczekiwań finansowych oraz lokalizacji zatrudnienia.Alternatywnie, Rejestracja może nastąpić także po Uwierzytelnieniu.
  • 3.2
  • Po wysłaniu Formularza do Administratora Użytkownik otrzymuje od niego na podany w Formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie Rejestracji i zawarcie Umowy.i Konto pozostaje ważne do momentu jego usunięcia (rozwiązania Umowy).
  • 3.3
  • Warunkiem dokonania Rejestracji jest wyrażenie obligatoryjnej zgody na postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik może także wyrazić fakultatywną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w zakresie przekraczającym niezbędny do prawidłowego wykonania Umowy, w tym na udostępnianie danych osobowych Pracodawcom lub rekruterom, a także na przesyłanie informacji handlowych. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna, a brak obligatoryjnej zgody uniemożliwia Rejestrację, gdyż uniemożliwia korzystanie z Usług.
  • 3.4
  • Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika podawanych podczas Rejestracji. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie Usług, w tym Konta.
  • 3.5
  • Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje na podany w trakcie Rejestracji adres e-mail wiadomości e-mail z rekomendowanymi dla niego Ofertami, zgodnymi z wskazanym przez niego w Profilu stanowiskiem lub przeglądanymi Ofertami. Usługa ta jest domyślnie włączana i stanowi ekwiwalent nieodpłatności Konta. Usługę można wyłączyć z poziomu ustawień Konta.
  • 3.6
  • Administrator jest także uprawniony do kierowania do Użytkownika komunikatów o charakterze technicznym, organizacyjnym, transakcyjnym i prawnym, w szczególności związanych z Usługami oraz podjętymi przez Użytkownika działaniami w Portalu.
  • 3.7
  • Użytkownik, dokonując Rejestracji, oświadcza, iż podane przez niego podczas Rejestracji lub w Profilu dane są prawdziwe, kompletne, niewprowadzające w błąd i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
  • 3.8
  • Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przekazywanych Treści stanowiących utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z tych Treści na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
  • 3.9
  • Administrator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego login lub inna nazwa (podany adres e-mail) jest już używana w Portalu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
  • 3.10
  • Dostęp do Konta następuje poprzez logowanie w Portalu, dokonywane poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła zdefiniowanego przez Użytkownika Zalogowanego w procesie Rejestracji. Alternatywnie Użytkownik Zalogowany może uzyskać dostęp do Konta za pomocą Uwierzytelnienia.
 4. Oferty i Aplikacje

   4.1
  • Użytkownicy mogą przeglądać Oferty opublikowane w Portalu bez ograniczeń i nieodpłatnie. W tym celu Administrator udostępnia Użytkownikom w Portalu zaawansowaną wyszukiwarkę Ofert.
  • 4.2
  • Złożenie lub wysłanie Aplikacji za pośrednictwem Portalu jest wolne od opłat. Z chwilą złożenia Aplikacji przez Użytkownika Niezarejestrowanego dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem Niezarejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie Usług, w szczególności obsługi Aplikacji.
  • 4.3
  • W celu złożenia Aplikacji Użytkownik winien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez danego Pracodawcę w celach rekrutacyjnych oraz:
  • 4.3.1
  • jeżeli jest Użytkownikiem NIezarejestrowanym winien uzupełnić podstawowe, obligatoryjne dla procesu rekrutacji dane osobowe, tj. imię, nazwisko i adres e-mail; lub
  • 4.3.2
  • jeżeli jest Użytkownikiem Zarejestrowanym – może skorzystać z funkcji Aplikacji Profilem; w takim wypadku informacje zebrane w Profilu zostaną przekazane bezpośrednio Pracodawcy; lub
  • 4.3.3
  • w każdym z powyższych przypadków – może załączyć zewnętrzny plik ze swoim życiorysem (CV) w formacie PDF, JPG lub PNG.
  • 4.4
  • W przypadku, gdy Oferta stanowi jedynie ogłoszenie przekierowujące Użytkownika do ATS, złożenie Aplikacji następuje poprzez ten ATS lub w inny sposób określony przez Pracodawcę, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność złożenia Aplikacji, informowanie o dalszym przebiegu procesu rekrutacyjnego. W takim wypadku art. 4.6 poniżej nie ma zastosowania.
  • 4.5
  • Z chwilą złożenia Aplikacji dane Użytkownika przekazywane są Pracodawcy w ramach prowadzonego przez niego procesu rekrutacyjnego. Przekazanie to stanowi istotę Usługi Aplikacji, a Użytkownik składając Aplikację wyraża na takie przekazanie zgodę. Dalszy kontakt z Użytkownikiem winien pochodzić bezpośrednio od Pracodawcy i może nastąpić przy wykorzystaniu dowolnej z przekazanych danych kontaktowych.
  • 4.6
  • O ile będzie to technicznie możliwe ze względu na funkcjonalność Portalu w danym czasie – Administrator informuje Użytkownika Zarejestrowanego o statusie złożonej Aplikacji na podstawie aktywności Pracodawcy i oznaczanych przez niego statusów Aplikacji w odrębnym panelu dostępnym dla Pracodawcy, począwszy od momentu odebrania Aplikacji przez Pracodawcę, do momentu jej rozpatrzenia. Administrator udostępnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu podsumowanie statusów złożonych Aplikacji oraz danych statystycznych wskazujących na szanse Użytkownika Zarejestrowanego wśród innych Kandydatów, o ile Pracodawca umożliwi Administratorowi podanie takich informacji. Proces rekrutacyjny może także być prowadzony przy wykorzystaniu wewnętrznych rozwiązań Administratora lub zewnętrznych rozwiązań udostępnianych przez Administratora, o czym Administrator poinformuje Kandydata. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia możliwości informowania o powyższych także Użytkowników Niezarejestrowanych, jednakże z tytułu zaniechania poinformowania Użytkownika Niezarejestrowanego o jakichkolwiek kwestiach związanych z Aplikacją, Użytkownikowi NIezarejestrowanemy nie przysługują żadne roszczenia względem Administratora.
  • 4.7
  • O ile będzie to technicznie możliwe ze względu na funkcjonalność Portalu w danym czasie – Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość podglądu historii dokonanych Aplikacji, jak również zapisywania Ofert w Koncie do późniejszego rozpatrzenia. Administrator zastrzega sobie prawo do informowania Użytkownika o upływającym terminie danej Oferty.
  • 4.8
  • Administrator może przekazać Użytkownikowi informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą: wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny na udostępniony przez Użytkownika numer telefonu (w tym  poprzez wysłanie wiadomości SMS), w formie powiadomień w aplikacji mobilnej (o ile została udostępniona przez Administratora i zainstalowana przez Użytkownika) lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w ustawieniach Konta.
  • 4.9
  • Po złożeniu Aplikacji Użytkownik Niezarejestrowany ma możliwość utworzenia Konta poprzez przyspieszony proces Rejestracji. Dane podane przez Użytkownika Niezarejestrowanego zostaną automatycznie pobrane do Formularza.
  • 4.10
  • W przypadku zamówienia przez Użytkownika Zarejestrowanego usługi „Udostępnienia Profilu” rekruterom (pod warunkiem, iż taka Usługa została przez Administratora udostępniona dla Użytkowników Zarejestrowanych), Profil Użytkownika Zarejestrowanego zostanie udostępniony Pracodawcom bez składania Aplikacji. Usługa ta jest świadczona przez Administratora, działającego jako agencja doradztwa personalnego, w następujący sposób:
  • 4.10.1
  • Administrator może automatycznie dopasować Profil Użytkownika do danej Oferty opublikowanej przez Pracodawcę i udostępnić go temu Pracodawcy; lub
  • 4.10.2
  • Administrator może udostępnić Pracodawcom Profil Użytkownika bez dopasowania do konkretnej Oferty, umożliwiając Pracodawcom samodzielne wyszukanie Użytkownika na potrzeby prowadzonych przez siebie rekrutacji;
  • 4.10.3
  • Administrator, korzystając z pomocy rekrutera, może dopasować Profil Użytkownika do Ofert opublikowanych w Portalu lub potrzeb rekrutacyjnych Pracodawcy i udostępnić go Pracodawcom.
  • 4.11
  • Warunkiem skorzystania z Udostępniania Profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego w każdym wariancie jest zamówienie tej Usługi w procesie Rejestracji (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa) lub w ustawieniach Konta, w każdym wypadku pod warunkiem, iż taka Usługa została przez Administratora udostępniona dla Użytkowników Zarejestrowanych. Udostępnianie Profilu zostanie wyłączone, jeżeli Użytkownik Zarejestrowany zrezygnuje z tej Usługi. Rezygnacja oznacza, że dane osobowe Użytkownika zawarte w Profilu nie będą od tej chwili udostępniane Pracodawcom. Jeżeli jednak dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego zostały już udostępnione dowolnemu Pracodawcy, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez tego Pracodawcę (jako odrębnego administratora danych) na zasadach przez niego określonych.
  • 4.12
  • Administrator nie gwarantuje faktu dokonania ani skuteczności dokonanego Udostępnienia Profilu.
  • 4.13
  • W przypadku dostrzeżenia przez Użytkownika brakujących, niejasnych, niekompletnych, wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych informacji w Ofercie, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić Administratora o dostrzeżonych nieprawidłowościach.
 5. Dane osobowe

   5.1
  • Każdy Użytkownik korzysta z prawa do ochrony jego prywatności przez Administratora.
  • 5.2
  • Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.
 6. Reklamacje dotyczące działania Portalu

   6.1
  • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu lub zastrzeżenia odnośnie sposobu realizacji Usług Użytkownicy mogą zgłaszać drogą e-mailową na adres: help@binarjobs.com.
  • 6.2
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Portalu.
  • 6.3
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Administratorowi.
  • 6.4
  • W reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do wskazania co najmniej swojego imienia i nazwiska i adresu e-mail, rodzaju nieprawidłowości w działaniu Portalu oraz datę jej wystąpienia. Reklamacje niezawierające wskazanych danych Administrator pozostawia bez rozpoznania.
  • 6.5
  • O wynikach rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu podlega jednokrotnemu ponownemu rozpatrzeniu. Decyzja zapadła na skutek ponownego rozpatrzenia jest ostateczna, co nie uchybia prawom Użytkowników do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.
 7. Postanowienia końcowe

   7.1
  • Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron (Administratora lub Użytkownika).
  • 7.2
  • W dowolnym momencie Użytkownik Zarejestrowany ma prawo rozwiązać Umowę poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta z poziomu jego ustawień, Użytkownik Niezarejestrowany poprzez wycofanie wszystkich swoich Aplikacji (o ile jest to technicznie możliwe), a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
  • 7.3
  • Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie w tym przedmiocie może zostać złożone Administratorowi w dowolny sposób i dowolnym kanałem komunikacji, przy czym musi być wyraźne i nie powinno być dorozumiane.
  • 7.4
  • Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich w Portalu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej, a także przy najbliższym logowaniu do Konta lub poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Portalu.
  • 7.5
  • Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na zmienione postanowienia Regulaminu. Sprzeciw można zgłosić w formie e-mailowej na adres: help@binarjobs.com. Skuteczny sprzeciw skutkuje rozwiązaniem Umowy oraz usunięciem Użytkownika Zarejestrowanego. Po upływie 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, domniemywa się, że Użytkownik Zarejestrowany przyjmuje zmienione postanowienia.
  • 7.6
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2020 r. i obowiązuje do odwołania. Administrator może w każdym czasie, z ważnych przyczyn, zaprzestać świadczenia Usług lub prowadzenia Portalu, o czym powiadomi niezwłocznie Użytkowników Zarejestrowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Użytkowników Niezarejestrowanych wyświetlając odpowiednią informację na stronie głównej Portalu.
  • 7.7
  • Regulamin oraz Umowa podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.