Polityka prywatności

obowiązująca od 7 września 2020 r.

  • Binarjobs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 831400, NIP: 5272922532, REGON: 385656446 („Binarjobs”) właściciel portalu internetowego binarjobs.com wraz ze wszystkimi podstronami i subdomenami („Serwis” lub „Serwisy”), udostępniająca platformę publikacji ogłoszeń i ofert pracy w branży IT, chroni prywatność osób korzystających z jej usług i ich danych osobowych.
   W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z Serwisów, Binarjobs przyjęła niniejszą „Politykę Prywatności”, w której określone są: cele i zakres przetwarzanych danych osobowych, sposób ich ochrony, podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 1. I. Definicje pojęć używanych w Polityce Prywatności

   1)
  • Aplikacja – procedura zgłoszenia się Kandydata do procesu rekrutacyjnego Pracodawcy w odpowiedzi na Ogłoszenie;
   2)
  • Binarjobs Binarjobs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, pisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 831400, NIP: 5272922532, REGON: 385656446;
   3)
  • Dane osobowe – wszelkie informacje o możliwym do zidentyfikowania Użytkowniku, tj. osobie, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
   4)
  • Kandydaci – Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie, którzy mogą aplikować na konkretne Ogłoszenia;
   5)
  • Klienci – wszelkie podmioty współpracujące z Binarjobs, jego kontrahenci, którym Binarjobs świadczy swoje usługi oraz bezpośrednio związane z nimi usługi marketingowe; przez Klientów należy rozumieć w szczególności Pracodawców;
   6)
  • Konto – usługa elektroniczna utworzona i świadczona przez Binarjobs na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu, pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczona hasłem, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika w systemie teleinformatycznym dostarczanym przez Binarjobs oraz zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisów; Konta tworzone dla Kandydatów i Pracodawców stanowią odrębne usługi;
   7)
  • Ogłoszenie – ogłoszenie lub oferta pracy opublikowane w Serwisie;
   8)
  • Pracodawcy – Użytkownicy będący przedsiębiorcami, publikujący Ogłoszenia w Serwisie na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych;
   9)
  • Profil – zbiór informacji dotyczących Użytkownika o charakterze osobowym i behawioralnym, gromadzonych przez Binarjobs oraz określonych na podstawie analizy tych informacji w procesie Profilowania;
   10)
  • Profilowanie – każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych zgromadzonych przez administratora danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności ich analizy lub prognozy aspektów dotyczących danych zgromadzonych w ramach Profilu albo wnioskowania o cechach oraz czynnikach osobowych Użytkowników innych niż zgromadzone przez administratora danych osobowych;
   13)
  • Rejestracja – procedura zakładania Konta;
   14)
  • Republikacja – usługa realizowana przy współpracy ze spółką dominującą, tj. Grupa Pracuj sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, polegająca na migracji Ogłoszenia opublikowanego w portalu zarządzanym przez Grupa Pracuj Sp. z o. o. i opublikowaniu go w Serwisie w tożsamej treści;
   15)
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   16)
  • Usługi – zespół usług świadczonych przez Binarjobs, w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną, a także usługi marketingu bezpośredniego; 17) Usługodawcy – wszelkie podmioty współpracujące z Binarjobs, jego kontrahenci, które świadczą Binarjobs swoje usługi oraz bezpośrednio związane z nimi usługi marketingowe;
   17)
  • Usługodawcy – wszelkie podmioty współpracujące z Binarjobs, jego kontrahenci, które świadczą Binarjobs swoje usługi oraz bezpośrednio związane z nimi usługi marketingowe;
   18)
  • Ustawienia – funkcja Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z Usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie zakresu i celów przetwarzania jego danych osobowych;
   19)
  • Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany;
   20)
  • Użytkownik zarejestrowany – Kandydat lub Pracodawca, który dokonał Rejestracji, posiada Konto i korzysta z Usług;
   21)
  • Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna, która korzysta z Usług, które nie wymagają założenia Konta, w tym także Użytkownik zarejestrowany, który korzysta z Serwisu bez zalogowania się do swojego Konta.
 2. II. Kto jest administratorem moich danych osobowych, a kto podmiotem przetwarzającym?

  • Twoje dane osobowe, podane podczas Rejestracji, przetwarzane są przez Binarjobs jako administratora danych osobowych Użytkowników i są niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej z Binarjobs, obejmującej utrzymywanie Konta oraz udostępnienie Serwisów wraz ze wszystkimi funkcjami.
  • Twoje dane osobowe podawane podczas Rejestracji lub Aplikacji, pod warunkiem wyrażenia odpowiednich zgód – mogą być wykorzystywane przez Binarjobs do celów marketingowych, a w stosunku do nich Binarjobs będzie występował również w charakterze administratora.
  • Twoje dane osobowe podane podczas Aplikacji, przetwarzane są przez Pracodawców jako administratorów danych osobowych Kandydatów. Dane te są niezbędne do obsługi Aplikacji i prowadzenia procesu rekrutacyjnego w sposób umożliwiający Kandydatowi uczestnictwo w tym procesie. Twoje dane osobowe podawane podczas Aplikacji, pod warunkiem wyrażenia odpowiednich zgód – mogą być wykorzystywane przez Pracodawców także do celów marketingowych.
  • Twoje dane osobowe, podane podczas Aplikacji, przetwarzane są ponadto przez Binarjobs jako podmiot przetwarzający dane osobowe Kandydatów na zlecenie Pracodawców i są niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej z Binarjobs, obejmującej obsługę procesu Aplikacji, dostarczenie zgłoszenia odpowiedniemu Pracodawcy, a także dostarczanie informacji o charakterze technicznym i statystycznym po dokonaniu Aplikacji. W przypadku dokonania Rejestracji po dokonaniu Aplikacji, Binarjobs staje się także osobnym administratorem tych danych osobowych, zgodnie z akapitem pierwszym.
  • Dane, co do których Pracodawcy występują w charakterze administratorów danych osobowych, są przez Pracodawców powierzane Binarjobs do przetwarzania na zasadach określonych w art. 28 RODO, na podstawie zaakceptowanego Regulaminu Pracodawców, będącego innym instrumentem prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. W takim zakresie Binarjobs działa wyłącznie na udokumentowane polecenie Pracodawcy, w postaci postanowień Regulaminu Pracodawcy oraz dyspozycji składanych przez Pracodawcę w Serwisie, m.in. poprzez korzystanie z dostępnych dla niego Usług – i wyłącznie w celu wykonania zawartej z nim umowy. Binarjobs dołoży wszelkich starań w celu poinformowania osób, których dane dotyczą, o fakcie powierzenia ich danych Binarjobs do przetwarzania przez Pracodawców i zakresie takiego powierzenia.
  • W razie pytań dotyczących przetwarzania danych, w zakresie których Binarjobs występuje jako administrator danych osobowych oraz przysługujących Użytkownikom praw, kontakt z Binarjobs jest możliwy w następujący sposób:
   • a)za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: iod@binarjobs.com;
   • b)pisemnie, na adres ul. Prosta 68, 00-838 z wskazaniem Binarjobs jako adresata.
  • Binarjobs informuje jednocześnie, iż w zakresie wszelkich danych osobowych, które zostały jej powierzone do przetwarzania przez Pracodawców – właściwymi podmiotami do kontaktu w zakresie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz wykonywania przysługujących Użytkownikom praw pozostają właściwi Pracodawcy. Binarjobs, mając jednakże na uwadze postanowienia art. 28 ust. 3 lit. e i f RODO – wspiera Pracodawców w odpowiadaniu na żądania Użytkowników.
  • Podstawa prawna:  obowiązek informacyjny art. 13 ust. 1 lit. a oraz art. 14 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. f RODO.
 3. III. Jak i od kogo Binarjobs pozyskuje dane?

   1.
  • Dane osobowe są pozyskiwane przez Binarjobs:
    a.
   • bezpośrednio od osób, które dotyczą (jako administrator danych osobowych) – w przypadku Rejestracji, Aplikacji przez Użytkowników niezarejestrowanych albo wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych podczas Rejestracji lub Aplikacji przez Użytkowników niezarejestrowanych;
    b.
   • od Pracodawców (jako podmiot przetwarzający, w celu przetwarzania ich na zlecenie Pracodawców i wyłącznie w wyznaczonym przez nich zakresie) – w przypadku Aplikacji przez Użytkowników niezarejestrowanych i braku wyrażania dodatkowych zgód na rzecz Binarjobs lub Rejestracji;
    c.
   • od Pracodawców (jako podmiot przetwarzający, w celu przetwarzania ich na zlecenie Pracodawców i wyłącznie w wyznaczonym przez nich zakresie) – w przypadku tworzenia przez nich wizytówki firmowej w Serwisie, w której dodawane są (i) osoby wchodzące w skład zespołu danego Pracodawcy, w postaci hiperłączy do innych portali internetowych lub (ii) wizerunki osób uwiecznione na zdjęciach importowanych przez Pracodawców;
    d.
   • od Grupa Pracuj Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 584545) (jako administrator danych osobowych) – w przypadku wyrażenia przez Pracodawcę woli Republikacji.
  • W przypadkach, o których mowa w art. 1 lit. d powyżej, Binarjobs podejmuje niezbędne działania w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO wobec osób, których dane zostały pozyskane od podmiotów trzecich, poprzez wysłanie do Użytkowników lub osób trzecich wiadomości e-mail z odpowiednimi informacjami.
  • Pamiętaj!
   Zarówno Binarjobs, jak i Pracodawca nie mają możliwości weryfikacji uprawnienia do dysponowania danymi oraz posiadania odpowiednich zgód na ich wykorzystanie w sposób inny, niż poprzez oświadczenie Użytkownika (także Pracodawcy) – dlatego jeżeli uważasz, że ktoś posłużył się Twoimi danymi bezprawnie – poinformuj nas o tym.
  • Jeżeli wyrazisz takie życzenie – usuniemy Twoje dane osobowe ze wszystkich baz zaimportowanych lub stworzonych w ramach Serwisów oraz poinformujemy Użytkownika lub Pracodawcę o treści Twojego żądania i obowiązku usunięcia danych z innych baz, którymi dysponują – nie mamy jednak wpływu na faktyczne wykonanie przez nich takiego obowiązku.
 4. IV. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

  • Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i przetwarzane są przez Administratora przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu udostępnienia dostępu do funkcjonalności Serwisów oraz świadczenia Usług.
  • W związku z tym, że Binarjobs świadczy różne usługi dla Użytkowników, w tym Pracodawców – dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu zapewnienia przejrzystości informacji, pogrupowaliśmy je przez pryzmat celów przetwarzania danych.
  • Pamiętaj!
   Opisane poniżej cele odnoszą się do każdego przypadku, w którym Binarjobs uzyskuje dostęp do danych osobowych. Jeżeli realizacja niektórych celów nie wymaga przetwarzania przez Binarjobs danych osobowych, odbywa się bez ich ujawniania albo ujawniane dane nie stanowią danych osobowych lub nie korzystają z ochrony, Binarjobs stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania i nie dokonuje jakichkolwiek czynności prowadzących do przetwarzania danych osobowych (i) w sytuacji gdy nie jest to konieczne lub (ii) innych niż niezbędne dla danego Celu.
  • Cel 1:
   Świadczenie Usług niewymagających założenia Konta. Korzystanie z Serwisu, przeglądanie treści Serwisu, dokonywanie Aplikacji
  • Rodzaje Usług:
  • Binarjobs przetwarza dane osobowe Użytkowników w charakterze administratora danych osobowych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu i przeglądania jego treści, w tym dostępu do Ogłoszeń, a także do rekomendowanych Ogłoszeń (wyświetlanych w określonych sekcjach na stronie Serwisu lub w formie powiadomień); niezależnie od tego wysyłanie rekomendowanych Ogłoszeń na adres e- mail wymaga wyrażenia odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  • Binarjobs przetwarza dane osobowe Kandydatów w charakterze podmiotu przetwarzającego na zlecenie Pracodawców, w celu umożliwienia Użytkownikom dokonania Aplikacji, wraz z możliwością Rejestracji za pośrednictwem Serwisów, a Pracodawcom – publikowania Ogłoszeń i udostępnienia ich Kandydatom wraz z możliwością dokonania Aplikacji (oraz potencjalnej Rejestracji).
  • W przypadku wykupienia przez Pracodawcę odpowiedniej Usługi, i pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień przez Binarjobs, Binarjobs może prowadzić proces rekrutacyjny na rzecz Pracodawcy jako agencja doradztwa personalnego i udostępniać mu Aplikacje (Profile) Kandydatów po dokonaniu wstępnej preselekcji. W takim wypadku, w odniesieniu do danych osobowych opisanych w akapicie 2 powyżej, Binarjobs będzie występować jako administrator danych osobowych.
  • Zakres danych:
  • W tym celu Binarjobs przetwarza w charakterze administratora danych osobowych dane osobowe Użytkowników dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików ​cookies,​ tj.: dane dotyczące oglądanych podstron Serwisu, jak również dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, adresu IP, lokalizacji oraz unikalnego ID.
  • W tym celu Binarjobs przetwarza w charakterze podmiotu przetwarzającego na zlecenie Pracodawców, dane osobowe Kandydatów podane przez nich podczas Aplikacji, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane dot. historycznego zatrudnienia (o ile zostaną podane), wszelkie dane podane w CV (o ile zostanie załączone), a także historię dokonanych Aplikacji.
  • Podstawa prawna:
  • niezbędność do wykonania umowy, której stronami są Pracodawca oraz Kandydat (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadnione interesy Binarjobs (art. 6 ust. 1 lit. f), polegające na należytym wykonaniu umowy powierzenia przetwarzania zawartej między Binarjobs a Pracodawcą oraz świadczenia Użytkownikom Usług za pośrednictwem Serwisów.
  • Ważne uwagi:
  • W przypadku, gdy w trakcie lub po dokonaniu Aplikacji dokonujesz Rejestracji (zakładasz Konto) lub korzystasz z powyższych usług jako Użytkownik zarejestrowany, Binarjobs będzie występować w stosunku do Twoich danych osobowych zarówno jako podmiot przetwarzający oraz administrator danych osobowych – w zakresie danych opisanych w Celu 2.
  • W zakresie jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Pracodawców, po nawiązaniu przez nich kontaktu z wybranymi Kandydatami, którzy dokonali Aplikacji lub udzielenie im za pośrednictwem Serwisu odpowiednich zgód – właściwymi podmiotami do kontaktu w zakresie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz wykonywania przysługujących Użytkownikom praw pozostają właściwi Pracodawcy. Binarjobs nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem, zakres i celowość takiego przetwarzania, gdyż nie posiada kontroli nad zakresem i celami przetwarzania dokonywanego przez Pracodawców.
  • Cel 2:
   Korzystanie z Usług wymagających założenia Konta. Założenie Konta, korzystanie z Konta
  • Rodzaje Usług:
  • Binarjobs przetwarza dane osobowe Użytkowników w charakterze administratora danych osobowych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług, w szczególności zarządzanie Kontem i Ustawieniami, zmiana danych zgromadzonych w Profilu, tworzenie i publikacja Ogłoszeń w Serwisie, dostęp do historii dokonanych lub otrzymanych Aplikacji, dostęp do zapisanych Ogłoszeń.
  • Zakres danych:
  • W tym celu Binarjobs przetwarza dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych podane podczas Rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, a także podanych w ramach Konta, w tym w przypadku Pracodawców: NIP, nazwę firmy, adres firmy, numer telefonu, firmowy adres e-mail oraz stanowisko.
  • W tym celu Binarjobs przetwarza także dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych w charakterze administratora danych osobowych, dotyczące aktywności Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych Ogłoszeń, historię Aplikacji i zapisanych Ogłoszeń jak również dane dotyczące sesji urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, adresu IP, lokalizacji oraz unikalnego ID.
  • Podstawa prawna:
  • niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, zawartej poprzez Serwis (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadnione interesy Binarjobs (art. 6 ust. 1 lit. f), polegające na stałym podnoszeniu jakości Usług.
  • Ważna uwaga:
  • Niniejszy Cel jak i powyższa podstawa prawna uprawnia Binarjobs do kierowania do Użytkowników komunikatów o charakterze technicznym, związanym z Usługami i zawartą z Binarjobs umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, zarówno na skutek działań podejmowanych przez Użytkowników w Serwisie, jak i w przypadku wystąpienia takiego zapotrzebowania po stronie Binarjobs (np. przerwy techniczne w działaniu Serwisu, zmiany Regulaminów czy zmiany funkcjonalności Serwisu).
  • Cel 3:
   Statystyka korzystania z poszczególnych funkcji i części Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu
  • Zakres danych:
  • W tych celach dane osobowe są przetwarzane przez Binarjobs w charakterze administratora danych osobowych i dotyczą aktywności Użytkowników w Serwisie, takich jak: dane o odwiedzanych stronach i podstronach Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki, sesji, oraz systemu operacyjnego Użytkowników.
  • Podstawa prawna:
  • prawnie uzasadniony interes Binarjobs (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawianiu funkcjonalności Serwisu i ułatwianiu dostępu do jego funkcji.
  • Cel 4:
   Rozliczenia, obowiązki księgowe i prawne. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń.
  • Rodzaje Usług:
  • Usługi publikowania Ogłoszeń w Serwisie są zasadniczo usługami odpłatnymi. W związku z tym Binarjobs przetwarza dane osobowe Pracodawców i ich przedstawicieli niezbędne do zrealizowania obowiązków księgowych i sprawozdawczych, a także w celu uczynienia zadość obowiązkom archiwizacyjnym.
  • Zakres danych:
  • W tym zakresie Binarjobs może przetwarza dane osobowe w charakterze administratora danych osobowych, obejmujące dane niezbędne w zakresie księgowości prowadzonej przez Binarjobs, tj. imię, nazwisko, numer rachunku bankowego lub instrumentu płatniczego, adres, dane dotyczące Ogłoszenia, za jakie następuje zapłata, NIP (o ile znajdzie zastosowanie) oraz wszelkie inne dane przekazane przez Użytkownika przy zapłacie, a także dane niezbędne do uzyskania zapłaty od Pracodawcy, w szczególności dane zgromadzenia w Profilu Pracodawcy, dane dotyczące opublikowanych Ogłoszeń i zgłoszonych Aplikacji.
  • Podstawa prawna:
  • niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na rzecz Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Binarjobs jako administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  • Ważna uwaga:
  • Nawet w sytuacji, w której Pracodawca usunie wszystkie dane osobowe z Serwisu, kopia danych niezbędnych do zrealizowania omówionych powyżej działań, a także dane stanowiące element ksiąg rachunkowych Binarjobs będzie pozostawała w naszej bazie, z uwagi na określony przepisami prawnymi obowiązek archiwizacji dokumentacji księgowej wspomniany powyżej oraz nasz interes prawny w uzyskaniu zapłaty od Pracodawcy. Binarjobs dokłada najwyższych starań, aby dane te podlegały anonimizacji lub pseudonimizacji w najszerszym możliwym zakresie.
  • Cel 5:
   Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
  • Zakres danych:
  • W tym celu Binarjobs przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika i zgromadzone w Profilu, tj. imię i nazwisko oraz adres e- mail, numer telefonu (o ile został podany) jak również dane dotyczące korzystania z Usług będących przyczyną skargi, wniosku lub zapytania oraz podane w celu skorzystania z Usług, a także dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi, wniosku lub zapytania.
  • Podstawa prawna:
  • prawnie uzasadniony interes Binarjobs (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonowania Usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami.
  • Cel 6:
   Badanie satysfakcji
  • Zakres danych:
  • W tym celu Binarjobs przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika i zgromadzone w Profilu, tj. imię i nazwisko oraz adres e- mail, jak również dane dotyczące korzystania z Usług, informacje o dokonanych Aplikacjach lub oglądanych Ogłoszeniach, jak również odpowiedzi na przygotowane przez Binarjobs pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji, sugestii nowych funkcjonalności itp.
  • Podstawa prawna:
  • prawnie uzasadniony interes Binarjobs (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonowania Usług oraz dokonywania okresowych ocen satysfakcji korzystania przez Użytkowników z Usług oraz Serwisu.
  • Cel 7:
   Proponowanie rekomendowanych Ogłoszeń
  • Rodzaje Usług:
  • Usługa Konta jest świadczona dla Kandydata nieodpłatnie. Elementem tej Usługi jest, poza wyświetlaniem Kandydatowi rekomendowanych Ogłoszeń z ofertami pracy, podobnymi do tych, które oglądał, także przesyłanie regularnych newsletterów / wiadomości z propozycjami rekomendowanych Ogłoszeń. Usługę tę Kandydat może wyłączyć z poziomu Konta, jest jednakże domyślnie włączona i stanowi formę ekwiwalentności świadczeń między Kandydatem a Binarjobs (z uwagi na nieodpłatny charakter Usługi Konta).
  • Zakres danych:
  • W tym zakresie Binarjobs przetwarza dane osobowe w charakterze administratora danych osobowych, obejmujące dane podane przez Użytkownika w ramach Konta oraz zebrane w Profilu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące oglądanych Ogłoszeń, historię Aplikacji i zapisanych Ogłoszeń jak również dane dotyczące sesji urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, adresu IP, lokalizacji oraz unikalnego ID, zapisane w plikach cookies.
  • Podstawa prawna:
  • niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na rzecz Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zachowaniu ekwiwalentności świadczeń obu stron stosunku prawnego podczas świadczenia całkowicie nieodpłatnej Usługi.
  • Ważna uwaga:
  • Przesyłanie rekomendowanych Ogłoszeń nie stanowi przesyłania niezamówionej informacji handlowej, gdyż stanowi to element Usługi Konta, na który Kandydat wyraża zgodę akceptując postanowienia Regulaminu. Celem tego przesyłania nie jest marketing podmiotów trzecich, a jedynie zwiększanie konwersji Serwisu i dostarczanie najwyższej jakości Usług na rzecz Użytkowników.
  • Cel 8:
   Marketing i remarketing
  • Rodzaj Usług:
  • W przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody, Binarjobs przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego usług lub produktów własnych, np. zachęcenia Użytkowników do korzystania z Serwisu w przypadku nieaktywności Użytkowników, skorzystania z innych Usług Binarjobs, ub zainteresowania ich nowościami i promocjami oferowanymi przez Binarjobs.
  • W przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody, Pracodawcy przetwarzają dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego usług lub produktów własnych, które mogą przybrać rozmaity charakter.
  • Zakres danych:
  • W tym celu Binarjobs lub Pracodawca, w zależności od przypadku, przetwarza dane osobowe podane w ramach Konta i zgromadzone w Profilu, w szczególności podczas Rejestracji lub Aplikacji, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadkach, w których została udzielona zgoda na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) oraz dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies w szczególności historię odwiedzonych podstron Serwisu, historię Aplikacji lub oglądanych Ogłoszeń, kliknięcia w Serwisie, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące wyświetlania i korzystania z określonych Usług w Serwisie.
  • Remarketing:
  • W celu dotarcia do Użytkowników z komunikatami marketingowymi Binarjobs lub Pracodawców poza Serwisami, Binarjobs oraz Pracodawcy mogą korzystać z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych pochodzących od Binarjobs lub Pracodawców, w tym informacji handlowych, na innych stronach niż Serwis. W tym celu Pracodawcy lub Binarjobs instalują np. odpowiedni kod, plik tekstowy lub piksel zewnętrznych dostawców (m.in. Google, Facebook) aby pobrać informacje o aktywności w Serwisie. Informacje te dotyczą aktywności Użytkowników Serwisie, w szczególności historii odwiedzonych podstron Serwisu.
  • Podstawa prawna:
  • prawnie uzasadniony interes Binarjobs oraz Pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim usług lub produktów własnych oraz w odpowiednich przypadkach – także zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Ważna uwaga:
  • W zakresie jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych przez Pracodawców, poprzez udzielenie im za pośrednictwem Serwisu odpowiednich zgód – właściwymi podmiotami do kontaktu w zakresie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz wykonywania przysługujących Użytkownikom praw pozostają właściwi Pracodawcy. Binarjobs nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem, zakres i celowość takiego przetwarzania, gdyż nie posiada kontroli nad zakresem i celami przetwarzania dokonywanego przez Pracodawców i nie występuje w tej sytuacji jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie Pracodawców.
  • Cel 9:
   Usługa Baza CV
  • Rodzaj Usług:
  • W przypadku udzielenia przez Kandydata odpowiedniej zgody, Binarjobs przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu udostępnienia listy Profili zarejestrowanych Kandydatów (którzy wyrazili powyższą zgodę) Pracodawcom lub rekruterom działającym w ich imieniu. W takim wypadku zarówno Binarjobs, jak i Pracodawcy występują w odniesieniu do danych osobowych Kandydatów jako administratorzy danych osobowych.
  • Zakres danych:
  • W tym celu Binarjobs oraz Pracodawcy przetwarzają dane osobowe podane w ramach Konta i zgromadzone w Profilu, w szczególności podczas Rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres e-mail numer telefonu, dane dot. historycznego zatrudnienia (o ile zostaną podane), wszelkie dane podane w CV (o ile zostanie załączone).
  • Podstawa prawna:
  • niezbędność do wykonania umowy, której stronami są Binarjobs oraz Kandydat (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadnione interesy Binarjobs (art. 6 ust. 1 lit. f), polegające na należytym wykonaniu umowy zawartej między Binarjobs a Pracodawcą.
  • Ważna uwaga:
  • W zakresie jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Pracodawców, po nawiązaniu przez nich kontaktu z wybranymi Kandydatami lub udzielenie im za pośrednictwem Serwisu odpowiednich zgód – właściwymi podmiotami do kontaktu w zakresie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz wykonywania przysługujących Użytkownikom praw pozostają właściwi Pracodawcy. Binarjobs nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem, zakres i celowość takiego przetwarzania, gdyż nie posiada kontroli nad zakresem i celami przetwarzania dokonywanego przez Pracodawców.
 5. V. Pliki cookies

  • W celu ułatwienia korzystania z Serwisu, Binarjobs może, za pośrednictwem Serwisu, instalować na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki tekstowe, zwane plikami cookies, których w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Użytkownika lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
  • Podanie przez Użytkownika danych objętych plikami cookies jest dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Serwisem.
  • Cele, w których Binarjobs używa plików cookies, nie wymagają jednakże zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą. Wobec powyższego Binarjobs nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do RODO.
  • W związku z powyższym Binarjobs informuje o tym Użytkowników w niniejszej Polityce prywatności. W takich przypadkach zastosowania nie mają uprawnienia opisane w punkcie X, chyba że Użytkownik, którego dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących mu na mocy RODO, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających go zidentyfikować.
  • Podstawa prawna: art. 11 RODO.
  • Rodzaje cookies
  • Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:
    1)
   • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
    2)
   • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.
  • Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:
    1)
   • własne – ustawiane przez serwery internetowe naszego Serwisu,
    2)
   • osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasz Serwis.
  • Cele używania plików cookies
  • Optymalizacja korzystania z Serwisu (niezbędne i analityczne cookies)
   Binarjobs używa własnych plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi wygody korzystania z Serwisie, w tym w celu umożliwienia zapamiętania logowania Użytkownika z konkretnego urządzenia i braku konieczności ponawiania procedury logowania w Serwisie oraz ograniczania liczby emisji pojawiających się powiadomień (o aktualizacji polityki prywatności oraz wykorzystywaniu plików cookies). Binarjobs używa plików cookies także aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania preferencji Użytkownika.
  • Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisu (analityczne cookies)
   Binarjobs używa plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics, Google Analytics 360) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcje Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają Binarjobs analizować wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcji i usług.
  • Śledzenie aktywności w Serwisie (analityczne cookies)
   Binarjobs używa własnych plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika na potrzeby analizy aktywności Użytkownika w Serwisie określenia jakie czynności podejmował Użytkownik na stronach Serwisu, w szczególności które podstrony wyświetlał Użytkownik i na których spędził najwięcej czasu. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają Binarjobs ocenić, czy przekaz kierowany do Użytkownika za pomocą Serwisu jest jasny, a Serwis nie wymaga żadnych zmian układu treści.
  • Wyświetlanie rekomendowanych Ogłoszeń (analityczne cookies)
   Binarjobs używa własnych plików cookies w celu identyfikacji Kandydata na potrzeby analizy aktywności Kandydata w Serwisie określenia jakie czynności podejmował Kandydat na stronach Serwisu, w szczególności które Ogłoszenia wyświetlał Użytkownik lub na które dokonał Aplikacji. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają Binarjobs podpowiadać Kandydatowi inne Ogłoszenia z podobnymi ofertami pracy, do tych które już wyświetlał. Usługa oparta jest o cookie sesyjne, a z chwilą zamknięcia przeglądarki zapisana historia wyświetlonych Ogłoszeń jest kasowana i nie jest przyporządkowywana do Profilu w zakresie, w jakim z Serwisu korzysta Użytkownik zarejestrowany.
  • Rezygnacja z cookies
  • Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” (lub podobnej) można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.
  • W celu uzyskania dalszych informacji nt. możliwości rezygnacji z korzystania z plików cookies i usunięcia wszelkich plików cookies utworzonych przez Binarjobs, Binarjobs zachęca do skontaktowania się z nim w jeden z możliwych sposobów opisany w niniejszej polityce prywatności.
 6. VI. Obligatoryjność podawania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania

  • Podanie niektórych danych osobowych jest warunkiem skorzystania z Usług lub zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na odległość z Binarjobs lub z Pracodawcą w zakresie prowadzonej rekrutacji. Dane obligatoryjne są oznaczone w Serwisie za pomocą * (gwiazdki). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z Usług lub zawarcia umowy. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  • Pamiętaj!
   Binarjobs ogranicza zakres dozwolonych danych osobowych pobieranych przez Pracodawców oraz uznawanie niektórych z nich za obligatoryjne. Jednakże jeżeli Twoim zdaniem Pracodawca pobiera lub wymaga podania danych osobowych, które nie są konieczne do dokonania Aplikacji lub przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w konsekwencji narusza zasadę minimalizacji przetwarzania wyrażoną w RODO – poinformuj nas o tym.
  • W zakresie danych osobowych, które są gromadzone automatycznie, ich podanie jest również dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika jest odwiedzenie i korzystanie z Serwisu połączone z odpowiednim zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Serwisem.
 7. VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i Profilowanie

  • Binarjobs podejmuje wszelkie uzasadnione starania, aby dopasować ofertę usług własnych oraz wszelkich komunikatów marketingowych kierowanych do Użytkowników do ich zainteresowań i preferencji. W tym celu dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które nie przybiera jednakże formy Profilowania. Binarjobs może korzystać jednakże z efektów Profilowania dokonanego przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) podczas kierowania do Użytkowników komunikatów marketingowych i remarketingowych.
  • Rekomendowane Ogłoszenia
   Rekomendowane Ogłoszenia to rodzaj specjalnej komunikacji w postaci indywidualnego zestawienia Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie, które na podstawie danych zebranych w Twoim Profilu, w szczególności na podstawie określonych w Profilu zainteresowań branżowych lub stanowiskowych, a także historii oglądanych Ogłoszeń lub dokonanych Aplikacji, znajdują się w Twoim kręgu zainteresowań. Rekomendowane Ogłoszenia mogą być prezentowane w Serwisie przed i po zalogowaniu, w formie powiadomień w przeglądarce internetowej (powiadomienia web push), a także przesyłane na podany przez Ciebie adres e-mail.
  • Binarjobs zaznacza jednakże, iż targetowanie oraz personalizacja komunikacji marketingowej Binarjobs, w szczególności rekomendowanych Ogłoszeń oraz innych informacji handlowych, wyłącznie w oparciu o zebrane dane behawioralne (związane z zachowaniem Użytkowników i ich aktywnością w Serwisie, w szczególności historią odwiedzonych podstron) lub dostarczone przez samych Użytkowników, o ile nie jest efektem wnioskowania o innych cechach i czynnikach osobowych Użytkownika na podstawie danych zgromadzonych w Profilu, nie stanowi Profilowania.
  • Powyższe działania i podejmowanie decyzji mają charakter zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych lecz nie stanowią Profilowania, gdyż występują w sytuacji, kiedy określone działanie lub zaniechanie Użytkownika w Serwisie powoduje wyświetlenie mu określonego komunikatu – tożsamego dla wszystkich Użytkowników, którzy zachowali się podobnie. Taki komunikat nie jest jednakże kierowany do Użytkownika w oparciu o założenie poczynione w zautomatyzowany sposób przez Binarjobs, a w związku z konkretnymi, dostarczonymi przez Użytkownika informacjami.
  • Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i podejmowanie decyzji nie stanowi istotnego zagrożenia dla praw i wolności Użytkowników, nie wywołuje istotnych skutków prawnych wobec nich i nie jest nadmiernie uciążliwe, a w konsekwencji – nie istnieją przesłanki uniemożliwiające przyznanie interesom Binarjobs nadrzędnego charakteru, wobec czego takie przetwarzanie nie jest objęte zakazem wyrażonym w art. 22 ust. 1 RODO i nie jest na nie wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą, a w związku z tym nie jest wymagane wdrożenie przez Binarjobs właściwych środków ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora danych osobowych, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania zautomatyzowanej decyzji.
  • Konsekwencjami zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkowników będzie wyłącznie zróżnicowanie kierowanych do nich komunikatów, w zależności od podjętych przez nich aktywności w Serwisach.
 8. VIII. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

  • Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 16 lat. Binarjobs nie zamierza w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna.
 9. IX. Odbiorcy danych

  • Dane osobowe Użytkowników, w zakresie których Pracodawcy występują jako administratorzy danych osobowych, mogą być przez nich udostępniane innym podmiotom niż Binarjobs. Binarjobs nie ma nad tym żadnej kontroli, a w celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie – należy skontaktować się bezpośrednio z Pracodawcą.
  • Dane osobowe Użytkowników, w zakresie których Binarjobs występuje jako administrator danych osobowych, mogą być udostępniane przez Binarjobs innym podmiotom. W zależności od okoliczności, podmioty te mogą podlegać poleceniom Binarjobs co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników (administratorzy). Binarjobs udostępnia dane osobowe Użytkowników, w zakresie których Binarjobs występuje jako administrator danych osobowych, następującym kategoriom odbiorców:
   1)
  • Podmioty powiązane
   Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom powiązanym z Binarjobs, w tym Grupie Pracuj Sp. z o. o., o ile istnieje podstawa prawna legalizująca takie udostępnienie. Podmioty te stosują tożsame środki ochrony danych osobowych, zasady i cele ich przetwarzania, co Binarjobs, a w stosunku do udostępnianych danych występują jako administratorzy.
  • Lokalizacja. Podmioty powiązane mają siedzibę w Polsce.
   2)
  • Klienci
   Dane osobowe Kandydatów, którzy wyrazili na to zgodę, mogą być udostępniane Pracodawcom w ramach usługi Baza CV. Aktualna lista Pracodawców, którzy publikują Ogłoszenia się w Serwisie i mogą uzyskać dostęp do tych danych osobowych, znajduje się pod poniższym adresem: https://binarjobs.com/lista-firm.
   3)
  • Usługodawcy
   Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Binarjobs usługi wspierające prowadzoną przez niego działalność, np. dostawcom narzędzi marketingowych, księgowości, doradcom prawnym.
  • Podmioty przetwarzające. Binarjobs korzysta z usług podmiotów, które przetwarzają dane osobowe Użytkowników wyłącznie na jego zlecenie. Są to m.in. podmioty dostarczające usługi hostingowe, przestrzeń dyskową w chmurze, dostarczają systemy marketingowe (np. do wysyłki newsletterów i innych e-maili), do analizy ruchu w Serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych itp.
  • Lista podmiotów, będących podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie Binarjobs, z którymi Binarjobs aktualnie współpracuje.
  • Administratorzy. Binarjobs korzysta także z usług podmiotów, które nie działają wyłącznie na jego zlecenie i same ustalają cele oraz sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Są to podmioty świadczące głównie usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzące badania statystyczne.
  • Aktualnie Binarjobs współpracuje z następującymi Usługodawcami, będącymi administratorami danych osobowych:
  • - Facebook Ireland Limited;
   - Google Ireland Limited;
   - mBank S.A.;
   - Operator płatności elektronicznych – PayU S.A..
  • Lokalizacja. Usługodawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże niektórzy spośród Usługodawców mogą mieć siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych osobowych poza terytorium EOG Binarjobs zadbał, aby dostawcy usług dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają ze stosowania w umowach powierzenia przetwarzania zawartych z Usługodawcami tzw. standardowych klauzul umownych określonych Decyzją Komisji z 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2010/87/UE).
  • W przypadkach, w których powyższe wymaganie nie zostało spełnione, Binarjobs zapewnia zgodność przetwarzania danych z RODO poprzez odbieranie od Użytkowników zgody na takie przekazanie, a w razie jej braku – wyłączenie danych osobowych takiego Użytkownika od przekazania do państwa trzeciego.
   4)
  • Osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Binarjobs
   Osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Binarjobs Binarjobs udostępnia dane osobowe wszelkim osobom upoważnionym przez Binarjobs do przetwarzania danych w jego imieniu, co wynika z faktu, iż na co dzień za działaniami Binarjobs stoją… ludzie :)
   5)
  • Organy państwowe
   Dane osobowe są udostępniane także wtedy, gdy zwrócą się o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policji, czy organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. X. Okres przechowywania danych

  • Dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych, którzy nie dokonali jakiejkolwiek Aplikacji, w stosunku do których Binarjobs występuje w charakterze administratora, są przechowywane przez Binarjobs przez cały okres posiadania Konta w Serwisie w celu świadczenia Usług, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta dane zostają zanonimizowane, tj. zamienione na stały ciąg znaków uniemożliwiający ustalenie osoby, których dane dotyczyły.
  • Dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych, w stosunku do których Binarjobs występuje w charakterze administratora, a którzy nie dokonali jakiejkolwiek Aplikacji lub Rejestracji, przechowywane są przez czas odpowiadający ważności zapisanych na ich urządzeniach plików cookies, a jeżeli skorzystali z Usług – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu Usług, z jakich skorzystali, w zależności od ich rodzaju. Po tym okresie dane zostają usunięte.
  • Dane Kandydatów, którzy dokonali Aplikacji i w stosunku do których Binarjobs występuje w charakterze podmiotu przetwarzającego, zostają usunięte po upływie 1-3 miesięcy od dnia dokonania Aplikacji (w zależności od długości ważności Ogłoszenia). Powyższe nie dotyczy danych osobowych tych Kandydatów, w stosunku do których Binarjobs występuje w charakterze administratora.
  • Dane Kandydatów, w stosunku do których Binarjobs występuje w charakterze podmiotu przetwarzającego, inne niż opisane powyżej, zostają z chwilą rozwiązania przez Pracodawcę umowy powierzenia przetwarzania danych (usunięcia Konta Pracodawcy) lub zgłoszenia przez Pracodawcę żądania usunięcia lub zwrotu powierzonych Binarjobs danych lub zanonimizowane po upływie okresu przedawnienia roszczeń przy braku usunięcia ich przez Pracodawcę lub wniosku o usunięcie/zwrot nie później niż po upływie 3 lat.
  • Dane Pracodawców, w stosunku do których Binarjobs występuje w charakterze administratora, są przechowywane przez Binarjobs przez cały okres posiadania przez Pracodawcę Konta w Serwisie w celu świadczenia Usług, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta dane zostają zanonimizowane, tj. zamienione na stały ciąg znaków uniemożliwiający ustalenie osoby, których dane dotyczyły, po upływie okresu przedawnienia roszczeń, nie później niż po upływie 3 lat od dnia usunięcia Konta, chyba że w tym czasie doszło do przerwania biegu przedawnienia roszczeń – w takim wypadku do upływu terminu przedawnienia lub wyegzekwowania należności. Powyższe nie dotyczy danych znajdujących się w księgach rachunkowych Binarjobs. które zostają usunięte lub zanonimizowane po upływie 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zapłata nastąpiła lub miała nastąpić, z zachowaniem powyższej zasady dotyczącej przedawnienia roszczeń.
 11. XI. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

  • Binarjobs, w odniesieniu do danych osobowych, których jest administratorem, zapewnia realizację poniższych uprawnień Użytkownikom, poprzez skontaktowanie się z nim w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II. Dodatkowo niektóre z uprawnień mogą być zrealizowane przez Użytkowników zalogowanych poprzez odpowiednią zmianę Ustawień.
  • W odniesieniu do danych, które Binarjobs wyłącznie przetwarza w charakterze podmiotu przetwarzającego na zlecenie Pracodawcy, Binarjobs przekaże niezwłocznie danemu Pracodawcy żądanie skorzystania z uprawnienia zgłoszone przez Użytkownika. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Pracodawcy w ciągu 30 dni od dnia przekazania żądania lub uzyskania odpowiedzi o uznaniu żądania Użytkownika – Binarjobs zaprzestaje przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym z żądaniem lub dokonuje odpowiedniej modyfikacji odpowiadającej żądaniu, a także usuwa lub zwraca wszelkie dane osobowe Pracodawcy na jego żądanie, za wyjątkiem danych, których przetwarzanie stanowi obowiązek prawny ciążący na Binarjobs (w szczególności w zakresie opisanym w Celu 4). Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO – Binarjobs pomaga Pracodawcom, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą (Użytkowników) w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO.
  • Ilekroć w poniższych punktach XI i XII będzie mowa o administratorze danych osobowych, należy przez to rozumieć Binarjobs lub Pracodawcę, o podmiocie przetwarzającym – należy przez to rozumieć wyłącznie Binarjobs, a o osobie, której dane dotyczą – Użytkownika.
  • Prawo cofnięcia zgody
   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliła w momencie Rejestracji lub Aplikacji, jak również podczas korzystania z Usług, funkcji Konta czy Ustawień, a także udzielonej Pracodawcy lub innemu Użytkownikowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez administratora danych osobowych zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
   Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, które odbywa się na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.
  • Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  • Prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych
   Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym także zautomatyzowanego, jeżeli przetwarzanie danych następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
   Niezależnie od powyższego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   Jeżeli administrator danych osobowych nie będzie w stanie wykazać innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osoby, której one dotyczą i która wniosła sprzeciw, nadrzędnej wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, usunie niezwłocznie dane osobowe takiej osoby.
  • Podstawa prawna: art. 21 RODO
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych lub danych obligatoryjnych dla Rejestracji lub Aplikacji, złożone przez Użytkownika zalogowanego, będzie traktowane, odpowiednio, jako żądanie usunięcia Konta lub wycofanie Aplikacji.
  • Prawo powyższe przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:
    a)
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    b)
   • Osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie, a administrator nie dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania;
    c)
   • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
    d)
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
    e)
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego przepisami obowiązującego prawa.
   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, administrator danych osobowych może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię Aplikacji, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz dochodzenia roszczeń.
  • Podstawa prawna: art. 17 RODO
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. Uprawnienie to przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:
    a)
   • osoba ta kwestionuje prawidłowość danych osobowych – ograniczenia dokonuje się na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
    b)
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    c)
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    d)
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – ograniczenia dokonuje się do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • Podstawa prawna: art. 18 RODO
  • Prawo dostępu do danych
  • Każdy ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe określonej osoby, a jeżeli ma to miejsce, osoba ta ma prawo:
    a)
   • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
    b)
   • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o Profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych do państwa trzeciego;
    c)
   • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  • Podstawa prawna: art. 15 RODO
  • Prawo do sprostowania danych
   Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Wykonanie tego prawa jest możliwe z poziomu Konta, poprzez samodzielną zmianę Ustawień i weryfikację zakresu wprowadzonych w ramach Konta danych.
   W odniesieniu do danych osobowych niedostępnych z poziomu Konta lub osoby innej niż Użytkownik zarejestrowany, osoba ta ma prawo żądać od Administratora sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
  • Podstawa prawna: art. 16 RODO
  • Prawo do przenoszenia danych
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które znajdują się w posiadaniu administratora danych osobowych, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.
   Osoba ta ma prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora danych osobowych bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
   Administrator danych osobowych przesyła dane w postaci pliku w formacie *.csv. Format ten jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  • Podstawa prawna: art. 20 RODO
 12. XII. Czas reakcji

  • Jeżeli osoba, której dane dotyczą, korzystając z uprawnień opisanych w punkcie X, występuje do administratora danych osobowych z odpowiednim żądaniem, administrator niezwłocznie rozpatruje to żądanie pozytywnie lub negatywnie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, korzystając z uprawnień opisanych w punkcie X, występuje do podmiotu przetwarzającego z odpowiednim żądaniem, podmiot ten niezwłocznie przekazuje to żądanie administratorowi danych osobowych, nie później niż w ciągu tygodnia po jego otrzymaniu i informuje osobę, której dane dotyczą niezwłocznie o dokonanym przekazaniu. Termin miesięczny biegnie od dnia przekazania żądania administratorowi. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – zachowanie miesięcznego terminu jest niemożliwe, administrator danych osobowych dopełni obowiązku rozpatrzenia żądania w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, po uprzednim poinformowaniu osoby, której dane dotyczą, o zaistniałych okolicznościach.
 13. XIII. Skargi i wnioski

  • Binarjobs zachęca do zadawania pytań i składania wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz realizacji przysługujących im uprawnień.
  • Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych (PUODO), jeżeli uważa, że jej prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane jej na mocy RODO zostały przez Binarjobs lub Pracodawcę naruszone.
  • Binarjobs nie odpowiada jednakże za bezpieczeństwo lub zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do których administratorami są Pracodawcy, w szczególności dokonywanego przez Pracodawców poza Serwisem.
 14. XIV. Bezpieczeństwo danych osobowych

  • Binarjobs dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym, przetwarzanym w ramach Serwisu, m.in. poprzez zastosowanie szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas korzystania z Usług, co zapewnia ochronę wprowadzanych danych uwierzytelniających oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.
 15. XV. Zmiany do Polityki Prywatności

  • Stosownie do potrzeb Binarjobs niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana i aktualizowana. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej Serwisu lub poprzez wiadomość e-mail nadaną do Użytkowników.